Сигидин М.М.

Мар’яна Михайлівна СИГИДИН

 кандидатка юридичних наук,

викладачка кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2008-2013 рр. – Юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права».

2013-2016 рр. – аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з відривом від виробництва.

2016 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місця роботи, професійний досвід

2012-2013 рр. – юрисконсульт Обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.

З жовтня 2016 року – консультант Першої київської державної нотаріальної контори Головного територіального управління юстиції у м. Київ.

З березня до листопада 2019 р. – спеціаліст відділу розгляду звернень і забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області.

З лютого 2020  р. – завідувач відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З жовтня 2020 р. прийнята за сумісництвом на посаду викладача кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З вересня 2022 – докторант кафедри цивільного права ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1. Syhydyn M. Corporate agreement in the mechanism of realization of corporate rights of the participants of legal entities of corporate type. International Journal “Law and society”. Issue 2. 2020. P. 91-99.

2. Сигидин М. М. Відмежування корпоративного договору від інших суміжних договірних конструкцій. Часопис Київського університету права. № 1. Київський університет права НАН України, 2016. С. 199–204.

3. Сигидин М. М. Особливості укладення корпоративного договору . Юридичний науковий електронний журнал. № 3. Запорізький національний університет, 2016. С. 61–64.

4. Сигидин М. М. Особливості припинення корпоративного договору . Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В. А. Вип. 3. Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. С. 114–123.

5. Sygydyn M. Legal and doctrinal approaches to understanding of corporate contract concept in Ukraine. Evolution of private law. Vol. II. Katowice, 2015. Р. 57–64.

6. Сигидин М. М. Деякі питання виконання зобов’язань за корпоративним договором. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 38. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. С. 106–115.

7. Сигидин М. М. Майнові наслідки порушення корпоративного договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 39. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. С. 194–205.

8. Сигидин М. М. Договірне регулювання корпоративних правовідносин. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: монографія. За заг. редакцією академіка НАПрН України О. Д. Крупчана; наук.ред. А. Б. Гриняк. К., 2017. 296-323 с.

9.Сигидин М. М. Особливості здійснення корпоративних прав через застосування правової конструкції корпоративного договору. Корпоративне право України: проблеми теорії і практики: монографія. За заг. редакцією проф. В. А. Васильєвої: Нац. акад. правових наук України, Науково-дослідних ін-т приват.права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, Лабораторія проблем корпоративного права; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Навчально-науковий юрид. ін-т. Івано-Франківськ, 2017. 233-259 с.

10. Сигидин М. М. Поняття та ознаки корпоративного договору. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 6–7 грудня 2013 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. С. 72–75.

11.Сигидин М. М. До питання про місце корпоративного договору в системі зобов’язань: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Львів, 24–25 жовтня 2014 року). С. 101–105.

12.Сигидин М. М. Корпоративний договір та договір про спільну діяльність: порівняльний аспект «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства»: Міжнародна науково- практична конференція (м. Київ, 10–11 квітня 2015 року). У 2 частинах. К.: Центр правових досліджень, 2015. Частина І. С. 81–84.

13.Сигидин М. М. Особливості суб’єктного складу корпоративного договору. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2015. С. 55–57.

14.Сигидин М. М. До питання про правові наслідки невиконання корпоративного договору. Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 2–3 жовтня 2015 року) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України: за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано- Франківськ, 2015. С. 220–225.

15.Сигидин М. М. Корпоративний договір та засновницький договір: порівняльно-правовий аспект. Актуальні проблеми приватного права: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 94-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 19 лютого 2016 року). Х.: Право, 2016. С. 324–326.

16.Гриняк А.Б., Сигидин М.М. Особливості застосування нотаріусами конструкції довірчої власності як способу забезпечення виконання кредитно-позикових зобов’язань. Мала енциклопедія нотаріуса, №1-3 (121-123), лютий-червень 2022 р. С. 264-272.

Наукова діяльність