Олійник О. С.

Оксана Степанівна ОЛІЙНИК

доцентка кафедри цивільного права, кандидатка юридичних наук, доцентка

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1997-2002 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2002-2005 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

2009 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2012 р. – доцент кафедри цивільного права

Місця роботи, професійний досвід

З 1997 р. по 2002 р. навчалась у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство», здобула кваліфікацію «юрист».

У період з травня 2002 р. по жовтень 2002 р. працювала юрисконсультом Управління праці та соціального захисту Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

У період з 2004 р. по 2006 р. працювала асистентом кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2007 р. працювала старшим викладачем кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2009-2019 р.р. працювала на кафедрі цивільного права юридичного інституту отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права спочатку на посаді старшого викладача, потім доцента (з 2011 р.).

З вересня 2020 р. – заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та доцент кафедри цивільного права (за сумісництвом) 

 

 1. Олійник О.С. Правовий аналіз інституту шлюбного договору за законодавством Франції. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск ХX. Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2008. C. 111-117.
 2. Олійник О.С. Особливості правового регулювання інституту шлюбного договору в Німеччині: порівняльно-правовий аспект. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства УкраїниЗбірник наукових статей. Випуск ХXІ. Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2009. C. 49-55.
 3. Олійник О.С. Майнові відносини подружжя: порівняльно-правовий аспект. Юриспруденція: теорія і практика.  № 5 (55). С. 2-6.
 4. Олійник О.С. Основні тенденції розвитку колізійного законодавства щодо регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск ХXІV. Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2010. C. 118-121.
 5. Олійник О.С. Окремі аспекти правового регулювання зміни умов шлюбного договору, розірвання шлюбного договору чи визнання шлюбного договору недійсним в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск ХXV. Івано-Франківськ: Плай. 2011. C. 119-123.
 6. Олійник О.С. Поняття та особливості спеціального правового режиму в сучасних умовах господарювання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск ХXVІ. Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2011. C. 142-148.
 7. Олійник О.С. Поняття, ознаки та соціально-економічне призначення спеціальних (вільних) економічних зон. Наука в інформаційному просторі:матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 3. Державне управління. Юридичні науки. (м. Дніпропетровськ, 29-30 вересня 2011). Дніпропетровськ: Біла К.О. 2011. С. 88-94.
 8. Олійник О.С. Особливості управління на територіях спеціальних (вільних) економічних зон. Сучасне право та законодавство: новий погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 грудня 2011 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. Ч.1. С. 97-99.
 9. Олійник О.С. Договір як підстава виникнення зобов’язальних правовідносин Стародавнього Риму. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск ХXХ. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2012. C. 111-123.
 10. Олійник О.С. Досудові способи захисту порушених прав у Стародавньому Римі. Сучасний стан розвитку юридичної науки:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17-18 липня 2012 р.). Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2012. С. 13-14.
 11. Олійник О.С. Еволюція зобов’язальних правовідносин у Стародавньому Римі. Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євроінтеграції України:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 липня 2012 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2012. С. 59-61.
 12. Олійник О.С. Загальні положення про судову систему Стародавнього Риму. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 31 серпня 2012 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. С. 11-13.
 13. Олійник О.С. Поняття сервітуту як виду речових прав на чуже майно та його правова природа. Роль права у забезпеченні законності та правопорядку:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 жовтня 2013 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. С. 31-33.
 14. Олійник О.С. Правове регулювання окремих видів сервітутів. Методологія публічного та приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 1-2 листопада, 2013 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. Ч. 1. С. 96-100.
 15. Олійник О.С. Конкубінат як різновид шлюбно-сімейних правовідносин в римському приватному праві. Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.). Одеса, 2014. С. 11-13.
 16. Олійник О.С. Особливості формування агнатського та когнатського споріднення в римському суспільстві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск 34. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2014. C. 163-174.
 17. Олійник О.С. Недосконалість вітчизняного законодавства щодо визначення організаційно-правової форми товарної біржі. Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість застосування та вдосконалення:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 4-5 грудня 2015 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 86-89.
 18. Олійник О.С. Формування категорії «договір» в римському приватному праві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск 38. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. С. 86-96.
 19. Олійник О.С. Історико-правові та гносеологічні передумови до формування поняття «договір» у праві та законодавстві. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ. 2016. С. 13 – 28.
 20. Олійник О.С. Особливості правової природи державної гарантії в системі забезпечувальних засобів виконання господарських зобов’язань. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2-3 грудня 2016 р.). Ч. 2. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація. 2016. С. 59-62.
 21. Олійник О.С. Теоретико-правові підходи до питання класифікації засобів забезпечення виконання договірних зобов’язань. Наукове періодичне видання Актуальні питання публічного та приватного права.№ 3 (14). 2016. С. 49-53.
 22. Олійник О.С. Поняття наукового парку: складнощі дефініції. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15-16 грудня 2017 р.). Ч. 2. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 78-81.
 23. Олійник О.С. Інноваційна інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 150-160.
 24. Олійник О.С. Особливості реалізації принципів добросовісності, розумності та справедливості в римському приватному правіАктуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статей. Випуск 48. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 224-235.
 25. Олійник О. С. Договори у сфері інноваційної діяльності: загально-теоретичні підходи. Договір як універсальна форма правового регулювання:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. С. 43-47.
 26. Олійник О.С. Категорія добросовісності в римському приватному праві. Майбутнє науки в обріях права:зб. наук. праць. Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 грудня 2018 р.). Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. 204 с. С. 119-122.
 27. Олійник О. С. Організаційні форми здійснення інноваційної діяльності: загальнотеоретичні підходи. Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського:матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 17-18 травня 2019 р.). Одеса: Астропринт, 2019. С. 204-209.
 28. Олійник О. С. Договірне регулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах господарювання. Договір як універсальна форма правового регулювання:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 2019. С. 100-103.
 29. Olga I. Zozulyak, Oksana S. Oliinyk, Liliana V. Sishchuk, Nataliia A. Slipenchuk, Yuliia I. Paruta. Actual Issues of Treaty Law in CIS Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 10 No 7 (2019): JARLE Volume X Issue 7(45) Winter 2019. P. 2207-2220. https://journals.aserspublishing.eu/jarl e/article/view/5018(Scopus)
 30. Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints, Mariya V. Lohvinova, Oksana S. Oliinyk. Features of the legal status of subjects of civil law. Journal of the National academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 2, 2021. P. 181-188. DOI: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.181-188.  http://visnyk.kh.ua/uk/journals/visnik-naprnu-2-2021-r
 31. Oksana Kiriiak, Liliana Sishchuk, Viktoriia Vasylieva, Nataliia Vintoniak,  Oksana Оliinyk. Challenges and opportunities of business contracts in legislation of Ukraine during pandemic. International Journal of  Public Law and Policy, 2022, Vol. 8, Nos. 3/4, р.р. 283-297, Q3. Inderscience Publishers – linking academia, business and industry through research

Наукова діяльність.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03: «Шлюбний договір: порівняльно-правовий аналіз законодавства різних правових систем».

Дисертація захищена у 2009 році у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва НАПрН України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В.І. Кисіля).

Автор понад 60-ти праць наукового та навчально-методичного характеру, серед яких фахові статті, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, праці навчально-методичного характеру.

Забезпечує підготовку аспірантів щодо написання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

Богатчук М.О. «Науковий парк як суб’єкт цивільних правовідносин».

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Основи римського приватного права», «Господарське право України», «Державне регулювання економічної діяльності» та «Об`єкти цивільних прав та їх оборотоздатність»

З 15.05.2019 р. до 14.06.2019 р. пройшла стажування в Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (відділ проблем приватного права). Тема: «Сучасний стан правового регулювання суб’єктів інноваційних правовідносин. Договірні відносини за їх участю».

Організаційна діяльність.

З 2011 до 2020 року – секретар Вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту.

З 11 липня 2016 до 11 липня 2019 року – член спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 у ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» (наказ МОН України №820 від 11 липня 2016 року)