ОР Доктор філософії

Кафедра цивільного права розпочала підготовку  докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» з 2016 року. Станом на 1 травня 2023 року на кафедрі цивільного права виконуються 17 дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права за спеціальністю 081 «Право».

Тематика досліджень Захисти дисертаційних робітІнформація про освітній процесНавчально-методичні матеріали 1-й курсНавчально-методичні матеріали 2-й курс

1-й рік навчання

денна форма навчання:

1.  Чабан Володимир Ігорович –«Віртуальні активи як об’єкти цивільних прав» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка Навчально-наукового юридичного інституту Васильєва В. А.);

2.  Гронік Олексій Олегович –«Механізм відшкодування шкоди, завданої діями країни-агресора» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник НДІ ПрПП імені ак. Ф.Г Бурчака НАПрН України Зайчук О.В.);

3. Сковронський Віктор Іванович – «Цивільно-правове регулювання управління підприємницькими юридичними особами» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка лабораторії проблем корпоративного права НДІ ПрПП імені академіка Ф.Г Бурчака НАПрН України Сіщук Л.В.);

4.  Давидович Андрій Віталійович – «Договір купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.);

5.  Іщук Денис Васильович – «Укладення та виконання кредитного договору, забезпеченого заставою» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права Гейнц Р.М.);

2-й рік навчання

денна форма навчання:

1.  Максимів Любомир Михайлович – «Нематеріальні блага як об’єкти цивільних правовідносин» (науковий керівник – докторка юридичних наук,  професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

заочна форма навчання:

2. Гнідан Юлія Ігорівна – «Солідарні зобов’язання в цивільному праві  України» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, директорка Навчально-наукового юридичного інституту Васильєва В. А.);

3-й рік навчання

денна форма навчання:

1. Гаргат Ілля Михайлович – «Несправедливі умови договору в цивільному праві України» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

вечірня форма навчання:

2. Сулима Андрій Петрович – «Диспозитивність в локальній корпоративній правотворчості» (науковий керівник –  докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

заочна форма навчання:

3. Чічак Леся Михайлівна – «Захист суб`єктивних цивільних прав сторін договору споживчого кредиту» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

4. Сікора Вікторія Євгенівна – «Правове регулювання діяльності загальних зборів учасників (акціонерів) корпорацій» (науковий керівник – докторка юридичних наук,  професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

5. Стасів Андрій Петрович – «Договірне регулювання інноваційної діяльності: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.);

6. Савчук Валерій Петрович – «Корпоративний секретар як учасник корпоративних відносин» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.);

7. Кузик Вікторія Володимирівна – «Правове регулювання членських відносин у непідприємницьких товариствах» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.).

8. Гаполяк Тарас Володимирович – «Договір про створення господарського товариства: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник –  докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

4-й рік навчання

заочна форма навчання:

1. Богатчук Марта Олегівна – «Науковий парк як суб’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора навчально-наукового інституту Олійник О. С.) (академічна відпустка з 10.07.2020 р. до 23.08.2023 р.).

вечірня форма навчання:

2. Шиманська Наталія Станіславівна – «Зміна умов договору» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, завідувачка відділу міжнародних зв’язків Сигидин М.М.) (академічна відпустка з 1 березня 2021 р. до 28 лютого 2023 р.).

Відповідність тем аспірантів опублікованим працям їх керівників.

Тематика дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантів кафедри цивільного права:

3-й рік навчання

денна форма навчання:

Мазепа Наталія Володимирівна – «Регулятивні юридичні факти в цивільному праві України» науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Коструба А.В.)

Станом на 1 травня 2023 року аспірантами кафедри захищено 6 дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права:

  1. Мартинюк Володимир Анатолійович – «Природні об’єкти та природні ресурси як об’єкти цивільних прав» (науковий керівник – д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Луць В. В.). Захист відбувся 26 листопада 2020 року. Завантажити.
  2. Погуть Олександр Петрович – «Припинення непідприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри цивільного права Зозуляк О. І.). Захист відбувся 27 листопада 2020 року. Завантажити.
  3. Анатійчук Вікторія Василівна – «Договір купівлі-продажу майнових прав за законодавством України» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.). Захист відбувся 27 листопада 2020 року. Завантажити.
  4. Стратюк Олександр Миколайович – «Заклади як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.). Захист відбувся 12 квітня 2021 року. Завантажити.
  5. Стратюк Ольга Миколаївна – «Цивільно-правове регулювання припинення підприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.). Захист відбувся 13 квітня 2021 року. Завантажити.
  6. Бартків Наталія Ярославівна – «Науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри цивільного права Коструба А.В.). Захист відбувся 30 вересня 2021 року. Завантажити.

Розклад занять

ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ у 2022/2023 н.р.

осінньо-зимовий семестр

весняно-літній семестр


Індивідуальний план аспіранта (бланк)

Списки груп

ПР(ас)-11

ПР(ас)-21

ПР(ас)-31

ПР(ас)-41

Аспіранти 1-го, 2-го і 3-го курсів навчаються за Освітньо-науковою програмою 2020 року.

Освітньо-наукова програма (2020)

Навчальний план (2020) для аспірантів 1-го і 2-го курсів 2021/2022 н.р.

Аспіранти 4-го курсу навчаються за Освітньо-науковою програмою 2016 року.

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії спеціальності «Право» – кафедра цивільного права у 2022/2023 навчальному році забезпечує викладання 2-х дисциплін циклу професійно-наукової підготовки.

осінній семестр

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ (проф. Васильєва В.А.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

весняний семестр

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (проф. Коструба А.В.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності «Право» у 2022/2023 навчальному році кафедра цивільного права з циклу вільного вибору аспіранта забезпечує викладання шести дисциплін в осінньо-зимовому семестрі та двох дисциплін у весняно-літньому семестрі. У цьому ж семестрі аспіранти під керівництвом наукового керівника проходять  педагогічну практику.

ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
(проф. Зозуляк О.І.)
екзамен / 3-й сем. Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (проф. Зеліско А.В.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА (проф. Зозуляк О.І.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ(доц. Банасевич І.І.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
ТЕОРІЯ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (проф. Зеліско А.В.) залік / 3-й сем. Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЇХ ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ (доц. Олійник О.С.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВІРНОГО ПРАВА (доц. Банасевич І.І.) екзамен / 4-й сем. Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ (проф. Коструба А.В.) залік / 4-й сем. Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник

У  IV-му семестрі аспіранти другого курсу проходять педагогічну практику обсягом 3 кредити ECТS (90 год). Організатором та базою для проходження педагогічної практики є Навчально-науковий юридичний інститут та випускова кафедра, за якою закріплений аспірант.

Робоча програма педагогічної практики