Схаб-Бучинська Т. Я.

Тетяна Ярославівна СХАБ-БУЧИНСЬКА     доцентка кафедри цивільного права, кандидатка юридичних наук

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

ORCID

SCOPUS 

Web of Scierce

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2009 р. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права»

2010-2013 рр. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (аспірантура)

2016 р. – кандидат юридичних наук

2022 р. – доцент кафедри цивільного права

Місця роботи, професійний досвід:

Вереснь 2013 р. – серпень 2019 р. – викладач кафедри цивільного права

З вересня 2019 р. і на даний час працює на посаді доцента кафедри цивільного права

 1. Схаб-Бучинська Т. Я. Обмеження договірної свободи в цивільному праві України. Монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2020. 211 с. ISBN 978-617-7468-63-8
 2. Схаб-Бучинская Т. Я. Обмеження договірної свободи у механізмі правового регулювання. Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2017. № 5. С. 141-151.
 3. Схаб-Бучинська Т. Я.Обмеження свободи у договорі про споживчий кредит. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск XIII. 2017. С.187-195
 4. Схаб-Бучинська Т. Я.Обмеження договірної свободи учасників цивільних правовідносин при обранні форми договору. Юридичний науковий журнал. № 5. 2018. С. 44-46.
 5. Схаб-Бучинська Т. Я.Фіктивне розірвання шлюбу: теорія та практика. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2021. Вип. 56.
 6. Схаб-Бучинська Т. Я.До питання про суб’єктний склад сімейного договору. Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 19-20 лютого 2021 р. Львів. 2021. С. 98-100.
 7. Схаб-Бучинська Т. Я. Пропозиції по удосконаленню законодавства щодо визначення переліку суб’єктів, які іменуються «членами сім’ї», «близькими родичами» та «родичами». Modern methods and means of training future lawyers: scientific and pedagogical internship. February 1 – march Romania. 2021. P. 118-123.
 8. Схаб-Бучинська Т. Я. Про об’єкт договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно. Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 березня 2021 р. Івано-Франківськ. 2021. С. 89-92.
 9. Схаб-Бучинська Т. Я. Колізії в сімейному законодавстві у питаннях усиновлення дітей. Science and technology. Abstracts of ХХIV International Scientific and Practical Conference Poland, Lublin. 2 P. 96-101.
 10. Схаб-Бучинська Т. Я.  Прогалини законодавства у сфері виплати аліментів дружині під час вагітності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2023. № 78. ч.1. С. 233-238. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18036
 11. Схаб-Бучинська Т. Я.  Усиновлення: актуальні проблеми та шляхи вирішення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. № 62. C. 2.25-2.36. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18038
 12. Стефанишин Н.М., Схаб-Бучинська Т.Я. Штучний інтелект в системі об’єктів цивільних прав. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. №3. С. 126-131. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17322

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus:

 1. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Skhab-Buchynska. Analysis of Ukrainian Legislationon Surrogate Motherhoodin Comparisonwith US and EU Legislativ eNorms /Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, TetianaYa. Skhab-Buchynska// MedicineandLaw. 2019. Volume 38, No. 2.  P. 211 -223.  https://www.researchgate.net/profile/Trini_Handayani/publication/336251942_ An_international_publication_dealing_with_medicolegal_issues_Articles_court_ decisions_and_legislation_on-Medical-law-forensic-medicine-sexology-and-law-psychiatry-and-law-psychology-and-law-den.pdf ;
 2. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Skhab-Buchynska,Sergii O Koroied. Institute of Dispute Resolution by the Participation of a Judge in the Court of Ukraine: Joint and Differernt Characteristics with the Institute of Mediation in Ukraine /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, TetianaYa. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied// Journal of Advanced Researchin Lawand Economics. Fall 2018. Issue 5 (35). Volume 9. P. 1653-1659. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3382 ;
 3. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Skhab-Buchynska.SurrogateMotherhood: Analysis of the Basis of the Legislation of Ukraine and Foreign Countries /Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, TetianaYa. Skhab-Buchynska// Journal of Advanced Research in Lawand Economics. Fall 2018. Issue 6 (36). Volume 9. P. 2176-2189. https://journals.aserspublishing.eu/jarle
 4. Myronenko, Ihor; Moroz, Galyna; Kokhan, Nataliya; Stefanyshyn, Nataliia; Skhab-Buchynska, Tetiana. contract as a regulator of relations under civil, environmental, and labor law in the eu countries. Lex humana. 2023. Volume: 15 Issue: 4. P. 330-346. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18037

Наукова діяльність

У 2016 році під керівництвом заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора Валентини Антонівни Васильєвої захистила дисертацію із спеціальності 12.00.03 на тему «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Є автором понад 50 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних та науково – практичних конференцій, зокрема 3 публікацій, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus, а також науково-методичних праць.

Пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на факультеті юридичних наук Західного університету імені Василе Голдіші (м. Арад, Румунія) з 1 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року. Тема стажування: «Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників» (6,0 кредитів – 180  год). За результатами стажування отримала відповідний сертифікат.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: Сімейне право України, «Цивільне право України (ч.2)», Корпоративні права подружжя, Особисті немайнові права.

Коло наукових інтересів: сімейне право, актуальні проблеми договірного права, особисті немайнові права фізичних та юридичних осіб.

Пройшла стажування з 01 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року на Факультеті юридичних наук Західного університету імені Василе Голдіші (м. Арад, Румунія). Тема: «Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників».

Організаційна діяльність.

Член редколегії: «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України».

Секретар комісії з питань етики та академічної доброчесності.

Член комісії по перевірці студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня унікальності.

Член науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту