Кафедра сьогодні

Кафедра цивільного права є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового юридичного інституту, що забезпечує викладання приватно-правових навчальних дисциплін студентам денної та заочної форм навчання ОР бакалавр, ОР магістр, аспірантам спеціальності 081 «Право», а також студентам ОР Бакалавр факультету туризму, проводить навчально-виховну і методичну роботу, здійснює організаційну та науково-дослідну діяльність.

Сьогодні у штаті кафедри:

завідувачка кафедри, канд. юрид. наук, доц. Р. М. ГЕЙНЦ,

професорка кафедри, докт. юрид. наук, проф. А. В. ЗЕЛІСКО,

доцентка кафедри, канд. юрид. наук, доц. І. І. БАНАСЕВИЧ,

професор кафедри, докт. юрид. наук, проф. І. В. МИРОНЕНКО,

доцентка кафедри, канд. юрид. наук, доц. Н. М. СТЕФАНИШИН,

доцентка кафедри, канд. юрид. наук,  доц. Т. Я. СХАБ-БУЧИНСЬКА,

доцентка кафедри, канд. юрид. наук, доц. У. П. ГРИШКО,

викладач кафедри, канд. юрид. наук І.Я. КОСТІВ,

асистентка кафедри, канд. юрид. наук Ю. І. ПАРУТА.

За сумісництвом професорами кафедри є головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, докт. юрид. наук, профО.В.ЗАЙЧУК та головний науковий співробітник лабораторії проблем корпоративного права відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, докт. юрид. наук, проф. О. І. ЗОЗУЛЯК, доцентами кафедри є заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту, канд. юрид. наук, доцО. С. ОЛІЙНИК, завідувачка лабораторії проблем корпоративного права, канд. юрид. наук, доцЛ.В. СІЩУК, викладачем кафедри – завідувачка відділу міжнародних зв’язків  Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, канд. юрид. наук. М.М. СИГИДИН.

Допоміжну діяльність щодо організаційно-технічного забезпечення кафедри виконує старша лаборантка І.Я. ЛУКАНЮК.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін здобувачам ступеня бакалавра (ОП «Право» та ОП «Міжнародне та європейське правоо», магістра (ОП «Право»), доктора філософії (ОП «Право») та докторантів спеціальності 081 «Право».
Освітньо-професійною програмою для здобувачів магістерського рівня вищої освіти передбачено поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін та набуття знань і формування професійних компетенцій у сфері приватного та корпоративного права.
Навчальний процес забезпечений навчально-методичними та інформаційними матеріалами, над розробкою та удосконаленням яких професорсько-викладацький склад кафедри працює постійно.
Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої теми наукових досліджень кафедри. Результатом науково-дослідної діяльності кафедри є захищені дисертаційні дослідження, наукові публікації: монографії, наукові статті, тези доповідей на конференціях, круглих столах, організовані кафедрою колективні наукові заходи, участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових заходах, що проводяться науковими та навчальними установами щодо обговорення актуальних проблем юридичної науки.
Науково-дослідна робота здобувачів освіти здійснюється під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі працює два студентські наукові гуртки «Цивілістичний клуб» та «Європейське приватне право». Результатом наукової роботи здобувачів освіти є їх участь у конкурсах наукових робіт, підготовка доповідей та участь у роботі студентських наукових конференцій.

У Навчально-науковому юридичному інституту оформлений навчально-методичний кабінет кафедри цивільного права (ауд. 209), де традиційно проводяться заняття магістрантів, робота наукового студентського гуртка, засідання кафедри.