Мироненко І. В.

Ігор Віталійович МИРОНЕНКО

професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS 

Web of Scierce

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996-2001 рр. – студент юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (спеціальність «правознавство»);

2001-2004 рр. – аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (без відриву від виробництва);

2008 р. – кандидат юридичних наук;

2011 р. – доцент кафедри цивільного права;

2020 р. – доктор юридичних наук.

Місця роботи, професійний досвід

2001-2002 рр. – провідний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу Регіонального управління Фонду державного майна України по Івано-Франківській області;

2002-2003  рр. – асистент кафедри теорії держави і права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

2005-2007  рр. – асистент кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

2007-2008  рр. – старший викладач кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ;

з 2008 р. до 30 вересня 2022 р. – доцент кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

з 01 жовтня 2022 р. –  професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 1. Мироненко І. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-практичний посібник. Івано-Франківськ, 2014. 155 с.
 2. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник. Київ: Алерта, 2013. 286 с.
 3. Мироненко І. В. Інститут права сусідства: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 341 с.
 4. Мироненко І. В. Види обмежень права власності на землю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2008. Випуск ХХ. С. 107-111.
 5. Мироненко І. В. Поняття та зміст відносин добросусідства. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 11. С. 95-98.
 6. Мироненко І. В. Поняття обмежень права власності на землю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Випуск ХХІІ. С. 151-156.
 7. Мироненко І. В. Нормативні обмеження права власності на землю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Випуск ХХІV. С. 114-118.
 8. Мироненко І. В. Поняття та зміст обтяжень майна. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 135-139.
 9. Мироненко І. В. Регулювання земельних відносин добросусідства в законодавстві Російської імперії. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2011. Випуск ХХVІІ. С. 29-35.
 10. Мироненко І. В. Інтерес як об’єкт правової охорони. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2012. Випуск ХХVІІІ. С. 138-143.
 11. Мироненко І. В. Регулювання земельних відносин добросусідства в радянському законодавстві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2012. Випуск ХХХ. С. 186-193.
 12. Мироненко І.В. Нормативне регулювання відносин добросусідства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Випуск XXXII. С. 181-189.
 13. Мироненко І. В. Зміст та значення публічних сервітутів для правового регулювання земельних відносин. Держава і право. 2013. № 60. С. 342-349.
 14. Мироненко І. В. Правове регулювання земельних відносин добросусідства в праві Київської Русі. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького „Університетські наукові записки”. 2013. Вип. 7. С. 255-260.
 15. Мироненко І. В. Поняття і ознаки нерухомого майна. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 34. С. 154-162.
 16. Мироненко І. В. Регламентація земельних відносин добросусідства в кодифікації „Права, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Випуск 36. С. 17-24.
 17. Мироненко І. В. Застосування положень про право володіння у сфері земельних відносин. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 131-133.
 18. Мироненко І. В. Правове регулювання земельних відносин добросусідства в „Литовських статутах”. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. Випуск 45. С. 53-65.
 19. Мироненко І. В. Співвідношення положень про добросусідство та земельних сервітутів. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 3 (09). С. 80-88.
 20. Мироненко І. В. Правове регулювання опосередкованих сусідських впливів: сучасні підходи. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 12. С. 41-47.
 21. Мироненко І. В. Індивідуалізація земельних ділянок як умова їх залучення до цивільного обороту. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2018. Випуск 48. С. 212-223.
 22. Мироненко І. В. Принципи інституту права сусідства (добросусідства). Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 163-166.
 23. Мироненко И. В. Право соседства как правовой институт: общетеоретические аспекты. LEGEA ŞI VIAŢA. 2019. № 4/2. С. 130-134.
 24. Мироненко І. В. Сусідські відносини як об’єкт правового регулювання: загальна характеристика. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 2. С. 89-93.
 25. Принципи інституту права сусідства (добросусідства). Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 163-166.
 26. Мироненко І. В. Правове регулювання приватноправових аспектів використання вод власниками та землекористувачами сусідніх земельних ділянок. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2019. Випуск 50. С. 132-144.
 27. Мироненко І. В. Зловживання суб’єктивним майновим правом як порушення меж його здійснення: зміст та правові наслідки. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2019. Випуск 51. С. 39-49.
 28. Мироненко І. В. Зміст та значення негативних земельних сервітутів: окремі аспекти. Екологічне право.  № 3. С. 16-21 .
 29. Мироненко І. В. Обов’язковість взаємної поваги та співпраці власників та користувачів сусідніх земельних ділянок як принцип права сусідства (добросусідства)Екологічне право.  № 4. С. 26-30.
 30. Мироненко І.В. Особисті немайнові відносин власників сусідніх земельних ділянок як предмет правового регулювання: окремі аспекти. Науково-практичний журнал «Екологічне право». Випуск 1-2, 2022. С. 46-49.
 31. Мироненко І.В., Гейнц Р.М. Правове регулювання відносин сусідства (добросусідства) у контексті рекодифікації цивільного законодавства України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2023. Випуск 61. С. 239-248.
 32. Мироненко І.В., Гейнц Р.М. Правове регулювання відносин сусідства (добросусідства) у контексті рекодифікації цивільного законодавства України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2023. Випуск 61. С. 239-248.

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints,Mariya V. Lohvinova, Ihor V. Myronenko. The Place of Legal Custom in the System of Sources of Regulation of Private Relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018. P. 2540-2550
 2. Moroz G.Myronenko I.Vivcharenko O.Kobetska N.Environmental restrictions on the exercise of land rights: european experience. International Journal of Agricultural Extension. № 9 (Special Issue 2). p. 73-81.  https://esciencepress.net/journals/index.php/IJAE/article/view/3963
 3. Myronenko I., Moroz G., Kokhan N., Stefanyshyn N., Skhab-Buchynska T. Contract as a regulator of relations under civil, environmental, and labor law in the EU countries. Lex Humana (ISSN 2175-0947). 2023.  № 15 (4). P. 330–346. https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/27781.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Актуальні проблеми публічного та приватного права».

Коло наукових інтересів: право власності та речові права; земельні відносини добросусідства; проблеми міжнародного приватного права.

Тема кандидатської дисертації  «Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні».  Дисертація захищена у 2008 р. у спеціалізованій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) під керівництвом  доктора юридичних наук, професора В. В. Костицького .
Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі навчальних посібників «Міжнародне приватне право» (2013 р.) і «Правові основи зовнішньоекономічної діяльності» (2014 р.),  монографії «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні аспекти» (2019 р.) та ін.

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора юридичних наук «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських відносин».  Дисертація захищена 3 листопада 2020 р. у спеціалізованій раді у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків). Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Костицький Василь Васильович.

З «16» травня  по «26» червня 2022 року пройшов науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку, Республіка Польща (Cuiavian Uiversity in Włocławek, The Republic of Poland) на тему: «Вища юридична освіта в Європейському Союзі: досвід, особливості, цифровізація.