Стефанишин Н. М.

Наталія Михайлівна СТЕФАНИШИН

доцентка кафедри цивільного права, кандидатка юридичних наук, доцентка

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS 

Web of Scierce

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2004-2009 р. р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «магістр права».

2014 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

2019 р. – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

З 2010 по 2011 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В період з вересня 2011 по серпень 2014 р. працювала на посаді викладача юридичного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2014 по грудень 2017 р. – викладач кафедри цивільного права  Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

В січні 2018 р. переведена на посаду доцента кафедри цивільного права  Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», де й працює сьогодні.

Публікації у виданнях, що включені до науко метричних баз Scopus та Web of Science:

 1. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Daryna V Koucherets, Sergii O Koroied. Meditation in medicine: comparative analysis of Ukrainian and foreign legislation /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Daryna V Koucherets, Sergii O Koroied// Journal of legal, Ethical and Regulatory. 2018. Special Issue 1. Volume 21. P. 1-8.
 1. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska. Analysis of Ukrainian Legislation on Surrogate Motherhood in Comparison with US and EU Legislative Norms /Valentina A. Vasilieva,  Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska// Medicine and Law. 2019. Volume 38, No. 2.  P. 211-223.
 2. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied. Institute of Dispute Resolution by the Participation of a Judge in the Court of Ukraine: Joint and Differernt Characteristics with the Institute of Mediation in Ukraine /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 5 (35). Volume 9. P. 1653-1659.
 1. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska. Surrogate Motherhood: Analysis of the Basis of the Legislation of Ukraine and Foreign Countries /Valentina A. Vasilieva,  Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 6 (36). Volume 9. P. 2176-2189.

Монографії:

 1. Бойко Н.М. Договір позички: монографія / Бойко Наталія Михайлівна. Івано–Франківськ, Нова Зоря.  2015. 289 с.
 2. Проблеми сучасного сімейного права: монографія / І.С. Лукасевич-Крутник, В.О. Кожевникова, Н.С. Бутрин-Бока, Н.М. Стефанишин та інші. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. 208 с.

Вибрані наукові праці за останні п’ять років:

 1. Стефанишин Н.М. Інституціоналізація медіації для врегулювання спорів в сфері права інтелектуальної власності / Н. М. Стефанишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2023. Серія Право, Вип. 78.Б Ч. 1. – С. 227-232. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17324
 2. Стефанишин Н.М. Договори у сфері надання медичних послуг із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 61. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. С. 2.78–2.85. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16403
 3. Стефанишин Н.М., Схаб-Бучинська Т.Я. Штучний інтелект в системі об’єктів цивільних прав / Аналітично-порвіняльне правознавство – електронне наукове фахове видання. 2023. №3. С.126-131. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17322
 4. Стефанишин Н.М. Поняття та зміст правової охорони та правового захисту торговельних марок за законодавством України та законодавством ЄС / Наука і техніка. 2023. №9(2023). С.87-101. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17323
 5. Стефанишин Н.М. До проблеми цивільно-правового регулювання штучного інтелекту /Н.М. Стефанишин// Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та IT права: Збірник матеріалів третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 травня 2019 р.). Львів, 2019. С. 146-149. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15804
 6. Стефанишин Н.М. Медіаційна угода. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. С. 103-107. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15869
 7. Стефанишин Н.М. Смарт-контракт в цивільному праві України /Н.М. Стефанишин// Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). С. 19-22. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15808
 8. Стефанишин Н.М. До питання про співвідношення понять «охорона прав інтелектуальної власності» та «захист прав інтелектуальної власності» /Н.М. Стефанишин// Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (30 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ, 2020. С. 76-80. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15868
 9. Стефанишин Н.М. Договірне регулювання відносин в авторському праві /Н.М. Стефанишин// Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021 р.). С. 86-89. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15806
 10. Стефанишин Н.М. Договірне регулювання відносин про надання медичних послуг із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Володимира Васильовича Луця (1933-2021) (м. Івано-Франківськ, 7 квітня 2023р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. С. 126-129. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17325
 11. Стефанишин Н.М. Моральні засади суспільства та договір в системі правових механізмів регулювання приватно-правових відносин. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції присвяченої до 30-річчя Навчально-наукового юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 25 березня 2022р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С. 17-21. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/15809
 12. Стефанишин Н.М. Захист прав українських біженців за кордоном. The I International Scientific and Practical Conference «Current trends in the development of modern scientific thought», September 27 – 30, 2022, Haifa, Israel. Р. 179-181. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16404
 13. Стефанишин Н.М. Визначення сутності поняття “самоплагіат” / Н. М. Стефанишин // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (16 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 91-93. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17328
 14. Стефанишин Н.М. Правова охорона комерційного (фірмового) найменування / Н. М. Стефанишин // Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 3–7 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. С. 313-315. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17326
 15. Стефанишин Н.М. Особливості правового регулювання вільного використання об’єктів авторського права / Н. М. Стефанишин // Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 91-93. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/17327

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: “Правове регулювання договору дозички” (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.А. Васильєва).  Дисертація захищена в травні 2014 р. у спеціалізованій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Автор понад 90 наукових праць, зокрема 4 публікації, опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, що включені до науко метричних баз Scopus та Web of Science.

У 2018 році взяла участь у Міжнародних конференціях, які проводилися в Республіці Молдова 23-24 березня 2018 р., та Республіці Польща 17 квітня 2018 р., про що засвідчують відповідні сертифікати.

Пройшла стажування з 06.05.2019 р. до 06.06.2019 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Тема стажування: «Розвиток правової освіти та науки: досвід юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

Під керівництвом Стефанишин Н.М. здійснюється написання наукових робіт.

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Господарське право», «Підприємницьке право», «Право інтелектуальної власності», «Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС», «Судовий захист прав інтелектуальної власності».

Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності; гармонізація законодавства України щодо правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу; договірне право; господарське право; сімейне право.

Організаційна діяльність

 • член редакційної колегії фахового наукового збірника «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);
 • член редакційної колегії збірника наукових статей Міжнародного журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal “Law & Society”) (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);
 • згідно розпорядження директора ННЮІ відповідальна за проведення профорієнтаціної роботи ННЮІ в напрямку роботи з коледжами; взаємодії із службами університету, які займаються профорієнтаційною та іміджевою діяльністю;
 • дописувач інститутської газети «Юрфакти+»;
 • впродовж роботи в інституті є куратором акдемічних груп.