Зеліско А. В.

Алла Володимирівна ЗЕЛІСКО

професорка кафедри цивільного права, докторка юридичних наук, професорка

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

ORCID

SCOPUS 

Web of Scierce

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

у 2004 закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника році (освітній рівень – “Магістр”, спеціальність – „Правознавство”, кваліфікація – „Юрист”);

У 2004 – 2007 рр. навчалася у аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Правовий статус споживчих товариств»;

У вересні 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право)  на тему «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин»;

У листопаді 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

З 2006 року – асистент кафедри цивільного права і процесу (за сумісництвом) Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

З 2007 року прийнята на посаду асистента кафедри цивільного права і процесу.

З вересня 2009 року призначена на посаду доцента кафедри цивільного права Юридичного інституту у зв’язку із обранням за конкурсом;

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права;

З вересня 2019 року переведена на посаду професора кафедри цивільного права.

У 2021 році отримала звання професора кафедри цивільного права.

 

Зеліско А. В. Правовий статус споживчих товариств: монографія. Івано-Франківськ, Сімик, 2011. 184 с.

Зеліско А. В. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права. Право України. 2010. № 5. С. 143–149.

Зеліско А. В. Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 7. С. 89–93.

Зеліско А. В. Ознаки корпоративних юридичних осіб : теоретико-правовий аспект.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. Вип. 24. С. 96–100.

Зеліско А. В. Система організаційно-правових форм кооперативів : проблеми адаптації до законодавства ЄС.Підприємництво, господарство і право. 2011. № 3. С. 14–18.

Зеліско А.В. Виробничі та споживчі кооперативи. Корпоративне право України. Підручник /В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. / за заг. ред. В. В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2010 р. 380 с. (у співавторстві).

Зеліско А. В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство.Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 249 – 254.

Зеліско А. В. Забезпечення системності у правовому регулюванні статусу обслуговуючих кооперативів.Вісник Вищої ради юстиції. № 3 (11). 2012. С. 74 – 81.

Зеліско А. В. Засновницький договір: уніфікація застосування договірної конструкції при створенні юридичних осіб корпоративного типу.Підприємництво, господарство і право. 2013. № 10. С. 3 –7.

Зеліско А. В. Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів.Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. Вип. 59. С. 250–256.

Зеліско А.В. Загальні засади інвестування та провадження підприємницької діяльності. Корпоративне право Австрії та України: монографія. Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В.А. Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2015. С. 113 – 125.

Зелиско А. В. Доктрина и практика применения конструкций предпринимательских юридических лиц частного права: взгляд сквозь призму компаративистики. Международный научно-практический правовой журнал «LegeasiViata». Februarie, 2015. C. 36 – 40.

Зеліско А. В. «Підприємницька юридична особа приватного права» як системоутворююче поняття. Право України. № 4. 2015. С. 97 – 105.

Зелиско А.В. Характерные признаки предпринимательскихюридическихлицчастного права. ВесникБелорусскогоГосударственногоУниверситета. Сер. 3. 2015. № 3. С. 102 – 106.

Zelisko A.V. ThetypesoftheentrepreneuriallegalentitiesofprivatelawofUkraine.EwolutionofPrivateLaw. Vol. 2: editedbyPiotrPinior, EwaZielinskaandMateuszZaba. Katowice : wydawnictwouniwersytetuSlaskiego, 2015. p. 74 – 83.

Зеліско А.В. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права.Право України. 2016. №1. С. 144 – 152.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз.Підприємництво, господарство і право. 2016. № 4. С. 19–25.

Зеліско А. В. Правовий статус засновників (членів) фермерського господарства в якості підприємницької юридичної особи приватного права.Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2016. № 4. С. 75–78.

Зеліско А.В. Принципи договірного регулювання цивільних правовідносин у механізмі правового регулювання. Договір як регулятор сімейних правовідносин (п. 2.1. розділу 2; п. 4.2. розділу 4). Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 95-111. С. 284-310.

Зеліско А. В. Критерії ідентифікації юридичної особи приватного права в якості підприємницької.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. Вип. 40. С. 39–47.

Зеліско А. В. Зміст правосуб’єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права.Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 4. С. 65–73.

Зеліско А. В. Правосуб’єктність підприємницьких юридичних осіб приватного права: доктринальний аналіз.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. № 5. С. 60–65.

Зеліско А. В. Юридичні акти як форма реалізації правосуб’єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. Вип. 42. С. 70–83.

Зеліско А. В. Теоретико-прикладний аналіз полісемії поняття «підприємство» у вітчизняній правовій системі.Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2016. № 6. С. 84–88.

Зеліско А. В. Унітарне приватне підприємство в якості підприємницької юридичної особи приватного права.Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Вип. 42. С. 78–82.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення.Юридична Україна. 2017. № 1. С. 13–21.

Зеліско А. В. Корпоративна юридична особа: теоретико-правовий аналіз.Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 30–33.

Зеліско А. В. Правова характеристика сучасного стану та тенденцій модифікації системи господарських товариств.Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 15–20.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин : монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. 445 с.

Зеліско А.В. Загальні засади інвестування та провадження економічної діяльності; Загальні принципи інвестування та започаткування господарської діяльності; Спеціальні принципи інвестування та започаткування господарської діяльності іноземцями; Компанії у порівнянні з іншими типами корпорацій та інвестиційними інструментами; Компанії та ринок капіталів (підрозділ 1.1., 1.5.-1.6., 2.5.-2.6. частини 2). Корпоративне право Польщі та України: монографія / за ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. с. 183-187, с. 200-206, с.206-211, с. 229-234, с. 234-239.

Зеліско А.В. Принципи корпоративного права. Корпорація як суб’єкт корпоративних відносин (п. 1.4. розділу 1, п. 2.1. розділу 2.) Корпоративне право України : проблеми теорії та практики. За заг.ред. проф. В.А. Васильєвої; Нац.акад. правових наук України, Науково-дослід. Ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака, Лабораторія проблем корпоративного права, Навчально-наук. юрид. ін-т. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 54-73. С. 108-128.

GeneralPrinciplesofInvestingandConductingEconomicActivity. GeneralPrinciplesofInvestingandLaunchingBusiness. SpecialPrinciplesofInvestingandLaunchingBusinessbyForeignPersons. CompaniesvsOtherTypesofCorporationsandInvestmentVehicles. CompaniesandCapitalMarket. CorporateLawofUkraine: scientificandpracticalmanual / Vasylyeva VA, Zelisko AV, Syschuk LI; ed. prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. C. 7-12. C.29-36. C. 36-41. C. 74-79. C. 79-85.

Васильєва В.А., Зеліско А.В. Інвестиційний договір у приватному праві України. Підприємництво, господарство і право. №11. 2021. С. 98-110.

Зеліско А.В. Підприємницькі товариства. Поняття виробничого кооперативу. Установчі документи виробничого кооперативу. Майно виробничого кооперативу (спільно з І.В. Спасибо-Фатєєвою). Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар.Т.1: Загальні положення. Особи. / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків:ЕКУС, 2020. 928 с. С. 513-516; С. 883 – 897.

Васильєва В.А., Зеліско А.В. Корпорації в праві України. Юридична Україна. №7. 2020. С. 26-35. (0, 9 др. арк.) URL: http://yu.yurincom.com/wp-content/uploads/2021/03/pdf-35.pdf

Зеліско А., Соломка Т. Стартап-компаній в Україні: правове підґрунтя. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. №57 (2021). С. 45-54. (0,8 друк. арк.) URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13016/1/6025-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0 %b0%d1%82%d1%82%d1%96-17891-1-10-20220919.pdf

Зеліско Алла. Вихід із складу членів виробничого кооперативу. Приватне право і підприємництво: збірник наукових праць. №21. 2022. С. 86-91. URL: http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2022/21/11.pdf  (0,8 а.а.)

Зеліско А.В. Фермерські господарства та сільськогосподарські кооперативи. Фермерські господарства як учасники цивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики: монографія/За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2022. С. 69-83

Зеліско А. В., Сіщук Л.В. Корпоративний договір в підприємницькому товаристві: законодавчі трансформації. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. 2023 Вип. 23. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2023. C. 16-26. URL:  http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2023/23/02.pdf

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

Valentyna A. Vasylyeva, Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak. Cooperatives in Ukraine: Applicative Peculiarities of Legal Integration up to the EU Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1789-1797. ISSN 2068-696X.

Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak, and Liliana V. Sishchuk. LegalRegulationoftheNon-EntrepreneurialLegalEntities’ Status: ForeignExperience.JournalofAdvancedResearchinLawandEconomics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1806-1819.

Vasylyeva,Valentina; Zelisko, Alla V.; Zinych, Liubomyr V. Peculiarities of Patenting Artificial Intelligence in the United States and Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018. P. 2853-2859

Zelisko, A.V., Vasylyeva, V.A., Malyshev, B.V., Khomenko, M.M., Sarana, S.V. Civil law regulation of contracts for joint activity in Ukraine and other post-socialist states. Asia Life SciencesThe Asian International Journal of Life ScienciesIssue 2, December 2019, Pages 913-925. http://emtpub.com/wp-content/uploads/2019/12/Supplement-21-No-2-2019.pdf (Scopus)

Zelisko, A.V., Rozghon, O.V. The corporate form of innovating entities in ukraine. Science and Innovation. 2022. 18(5). pp. 95–108. (0,9 а.а.) URL:

https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/300/138

Zelisko, A.V., Rozghon, O.V. The corporate form of innovating entities in ukraine. Science and Innovation. 2022. 18(5). pp. 95–108. (0,9 а.а.) URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/300/138

Викладацька діяльність.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Корпоративне право України», «Інвестиційне право», «Акціонерне право», «Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу» (англ. мовою) для здобувачів ступеня магістр, дисципліни «Цивільне право» для студентів 2-го курсу, які навчаються на освітній програмі «Міжнародне та європейське право» та дисциплін «Корпоративне право як інститут цивільного права» та «Теорія суб’єктів цивільного права» для здобувачів ступеня доктора філософії з галузі права.

В коло наукових інтересів входить значний спектр питань, пов’язаних із корпоративним правом, інвестологією, правом компаній ЄС, акціонерним правом, договірним правом, сімейним правом тощо.

Пройшла стажування з 24 жовтня по 14 грудня 2022 року у Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Тема стажування: «Уніфікація та диференціація правового регулювання юридичних осіб приватного права».

Наукова діяльність.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Правовий статус споживчих товариств».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин». Науковий консультант – д.ю.н., проф. В.А. Васильєва.

Є автором понад 110 наукових праць, в тому числі 34 фахових статей у наукових виданнях, внесених до переліку ВАК (в т.ч. 6 – в іноземних виданнях, 4 – у системі Scopus), 70 публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій, є автором 2 монографій, співавтором 5 колективних праць (1 підручника та 5 монографій), а також 20 видань навчально-методичних характеру.

Під керівництвом Зеліско А.В. у 2019 році Данилюк М.Б. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», у 2023 році Стасів А.П. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права  на тему «Договори в інноваційній діяльності: цивільно-правовий аспект».

Організаційна діяльність.

Здійснює керівництво науковим гуртком «Європейське приватне право» при кафедрі цивільного права, в межах якого забезпечується наукова діяльність студентів магістратури. Під керівництвом Зеліско А.В. здійснюється написання наукових робіт студентів, які є призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт як загально-правового, так і спеціально-правового спрямування.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 20.05.1.14 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Входить до складу редакційної колегії наукового фахового видання Навчально-наукового юридичного інституту «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України».