Зозуляк О. І.

Ольга Ігорівна ЗОЗУЛЯК

професорка кафедри цивільного права, докторка юридичних наук, професорка

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

ORCID

SCOPUS 

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2002-2007 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, (освітній рівень – «магістр», спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист, викладач права»).

2007-2010 р. р. – здобувач Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

2010 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 –  цивільне право та цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право.

2013 р. – доцент кафедри цивільного права.

2019 р. – професор кафедри цивільного права.

2017 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного  університету імені  Василя Стефаника (2007 р.) прийнята на посаду викладача кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. В період з 2007 по 2010 р. працювала на посадах старшого викладача, доцента названої кафедри.

В вересні  2010 р. прийнята на посаду викладача кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З січня  2012 по серпень 2019 р. – доцент кафедри цивільного права. З вересня 2019 р. переведена на посаду професора кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Одноосібні монографії:

 1. Зозуляк О. І. Реалізація цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у договірній формі: монографія. Івано-Франківськ, Нова Зоря. 2013. 216 с.
 2. Зозуляк О. І. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права : теоретичний та практичний аспекти : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. 432 с.

Колективні монографії та науково-практичні коментарі:

 1. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 399 с. .
 2. Корпоративне право України : проблеми теорії та практики. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої; Нац. акад. правових наук України, Науково-дослід. Ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака, Лабораторія проблем корпоративного права, Навчально-наук. юрид. ін-т. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 128-140.
 3. Науково-практичний коментар Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» / [В. А. Васильєва, В.В. Луць, Л.В. Сіщук та ін.] ; за заг. ред. В.А. Васильєвої. Харків : Право, 2020. 336 с.  (Серія «корпоративне право»).
 4. Зозуляк О. І. Здійснення і захист корпоративних прав в умовах правових режимів надзвичайної ситуації та воєнного стану в Україні / Васильєва В. А., Зозуляк О. І., Вінтоняк Н. Д., Сіщук Л. В.; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2023. 250 c. Розділ 6: 6.1.- 6.2.

Вибрані праці за останні 5 р. за інститутами приватного права у виданнях індексованих у наукометричній базі Scopus та журналах категорії В

У сфері дослідження інституту юридичної особи :

 1. Зозуляк О. І. Споживче товариство як організаційно-правова Форма непідприємницьких юридичних осіб. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2020. № 54. С. 22-36. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/5077/5537
 2. Зозуляк О. І. Генезис та сучасний стан інституту непідприємницької юридичної особи в цивільному праві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2020. № 53. С. 3-14. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/4510/5013
 3. Зозуляк О. І. Теоретико-правовий аналіз поняття та ознак непідприємницької юридичної особи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2019. № 51. С. 22-33. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/2160/267
 4. Зозуляк Ольга, Сулима Андрій Локальна корпоративна правотворчість : визначення поняття та ознак. Приватне право і підприємництво. 2022. Випуск. 21. С. 92-100. http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2022/21/12.pdf

У сфері інституту договору :

 1. Olga I. Zozulyak, Oksana S. Oliinyk, Liliana V. Sishchuk, Nataliia A. Slipenchuk, Yuliia I. Paruta. Actual Issues of Treaty Law in CIS Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 10 No 7 (2019): JARLE Volume X Issue 7(45) Winter 2019. P. 2207-2220. ISSN 2068-696X. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5018 (Scopus)
 2. Зозуляк Ольга Підходи до розуміння договору як форми реалізації правосуб’єктності учасників цивільних правовідносин. Приватне право і підприємництво. 2023. Випуск 22. С. 23-29. http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2023/22/5.pdf

У сфері інституту способів захисту цивільного права :

 1. Olha Zozuliak, Iryna Banasevych, Oksana Oliinyk, Uliana Gryshko On ways to protect the rights of the parties to the contract: Based on the Supreme Court of Ukraine practice. Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution. v. 4 no. 7 (2022): Jan./Jun. С. 163-176. https://rbadr.emnuvens.com.br/rbadr/article/view/125 (Scopus)
 2. Зозуляк О. І., Парута Ю. І. Перспективні напрямки удосконалення інституту цивільно-правової відповідальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. № 63. С. 141-147. http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/232153/230986
 3. Зозуляк О. І. Способи захисту прав сторін договору: окремі теоретичні та практичні аспекти. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2022. № 60. № 132-141. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/issue/view/305

У сфері методики викладання дисциплін приватноправового циклу :

 1. Зозуляк Ольга, Башурин Наталія Викладання циклу приватноправових дисциплін у магістратурі : нові виклики в умовах реформи юридичної освіти та дистанційного навчання. Актуальні проблеми правознавства. 2023. № 1. С. 159-166. http://app.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/1-2023.pdf

 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Санкції в цивільному праві», «Правове регулювання обігу цінних паперів», «Спадкове право».

Коло наукових інтересів: цивільне право, банківське право, інститут юридичної особи.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Договір як правова форма реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб». Дисертація захищена в 2010  р. у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Ф. Г. Бурчака НАПрН України. (м. Київ) під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки, академіка НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луця.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права : теоретичний та практичний аспекти  (науковий консультант – Заслужений діяч науки і техніки, академік НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луць. Дисертація захищена в жовтні 2017 р. в спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ)

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі автор двох індивідуальних монографій, співавтор 3-х колективних монографій.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020 р.). Член Ради правління відділення Асоціації правників в Івано-Франківській області. Член разових вчених рад для здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, що створюються в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Забезпечує підготовку аспірантів, під керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Парута Ю. І. «Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин» (2016 р.);
 • Войцеховська Х. В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб учасник цивільних правовідносин»  (2016 р.);
 • Главач-Хомин І. І.  «Учасники спадкових правовідносин» (2017 р.);
 • Саветчук В. М. Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу (2019 р.)

та одна дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право:

 • Погуть О. П. “Припинення непідприємницьких юридичних осіб” (2020 р.) 

 У  даний час керує підготовкою аспірантів Сікори В. Є., Сулими А. П. та Кузик В. В.

Пройшла стажування з 24 жовтня по 14 грудня 2022 року в Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.  Тема стажування: «Цифровізація та приватне право».

Організаційна діяльність

– член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»   (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);

 – член спеціалізованої вченої ради K 20.051.14 за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», що створена та діє у Прикарпатському національному  університеті імені Василя Стефаника);

– член Вченої ради ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

 – член редакційної колегії газети «Юрфакти+» (видання ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника),