Зозуляк О. І.

Ольга Ігорівна ЗОЗУЛЯК

професорка кафедри цивільного права, докторка юридичних наук, професорка

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2002-2007 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, (освітній рівень – «магістр», спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист, викладач права»).

2007-2010 р. р. – здобувач Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

2010 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 –  цивільне право та цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право.

2013 р. – доцент кафедри цивільного права.

2019 р. – професор кафедри цивільного права.

2017 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного  університету імені  Василя Стефаника (2007 р.) прийнята на посаду викладача кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. В період з 2007 по 2010 р. працювала на посадах старшого викладача, доцента названої кафедри.

В вересні  2010 р. прийнята на посаду викладача кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З січня  2012 по серпень 2019 р. – доцент кафедри цивільного права. З вересня 2019 р. переведена на посаду професора кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Зозуляк О. І. Реалізація цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у договірній формі: моноІвано-Франківськ, Нова Зоря. – 2013. – 216 с.
 2. Зозуляк О. І. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права : теоретичний та практичний аспекти : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. 432 с.
 3. Valentyna A. Vasylieva, Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak. Cooperatives in Ukraine: Applicative Peculiarities of Legal Integration up to the EU Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1789-1797.https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3404
 4. Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak, and Liliana V. Sishchuk. Legal Regulation of the Non-Entrepreneurial Legal Entities’ Status: Foreign Experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1806-1819.https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3413
 5. Olga I. Zozulyak, Oleksandr R. Kovalyshyn, and Uliana P. Gryshko Comparative and Legal Analysis of the Legal Entities System of Ukraine and the European 2921 Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX. Issue 8(38), Fall 2018. P. 2921-2932. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4164
 6. Зозуляк О. І. Теоретико-правові аспекти визначення цивільної правосуб’єктності юридичних осіб. Приватне право і підприємництво : Збірник наукових праць. К. : НДІППіП НАПрНУ, 2012. Вип. 11. С. 43-46. Зозуляк О. І. Теоретичний аналіз втілення теорій юридичної особи у цивільному законодавстві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. Вип. ХХVII. С. 118-125.
 7. Зозуляк О. І. Правові форми реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб : поняття, особливості, види. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 3 (11). С. 41-50.
 8. Зозуляк О. Непідприємницька юридична особа унітарного типу : постановка питання про сутність та організаційно-правові форми. Юридична Україна. 2015. № 7-8. С. 34-40. http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_7-8_8
 9. Зозуляк О. Теоретико-правові аспекти класифікації непідприємницьких юридичних осіб за порядком створення. Юридична Україна. 2015. № 4-5. С. 55-60. http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_4-5_11
 10. Зозуляк О. І. Сутність договору як правової форми, у якій реалізується цивільна правосуб’єктність юридичних осіб. Приватне право і підприємництво : Збірник наукових праць. редкол. : Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К. : НДІППіП НАПрНУ, 2011. Вип. 10. С. 109-112.
 11. Зозуляк О. І. Законодавчі підходи до визначення місцезнаходження юридичної особи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2011. Вип. XXVIІ. С. 110-115.
 12. Зозуляк О. І. Місце установ в системі непідприємницьких юридичних осіб. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. Вип. 43. С. 64-73. http://gov.ua › j-pdf › apvchzu_2017_43_12
 13. Зозуляк О. И. Правовые вопросы определения организационно-правовых форм непредпринимательских юридических лиц по законодательству Украины. Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь». 2014. № 2/2 (266). С. 106-110.
 14. Зозуляк О. И. Закрытый перечень организационно – правовых форм некоммерческих юридических лиц как составляющая модернизации законодательства Украины о юридических лицах. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 4 (64). С. 74-79
 15. Зозуляк О. И., Парута Ю. И. Понятие и признаки общественного объединения со статусом юридического лица. Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь». 2014. №5/3 (269). С. 67-71.
 16. Olga Zozulyak, Yuliia Paruta Peculiarities of legal status of non-entrepreneurial legal entity according to civil legislation of Ukraine. Evolution of private law. vol. II. – Katowice. 2015. P. 19-29.
 17. Зозуляк О. И. Правовая конструкция фонда с позиций перспективного законодательства Украины. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. № 2. С. 111-114.
 18. Зозуляк О. І. Формальне закріплення норм щодо регламентації непідприємницьких юридичних осіб за законодавством України та Польщі. Юридичне електронне видання «Biuletyn polsko-ukraiński «Polityka i prawo współczesnej Europy». 1/2016. URL : http://www.polukr.net/blog/2016/05/ (дата звернення: 02.03. 2017)
 19. Зозуляк О. І. Правова конструкція установи з позицій перспективного законодавства. Еurasian Academic Research Journal. 2017. № 3( 9). С. 72-80.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Банківське право України», «Правове регулювання цінних паперів», «Спадкове право», «Ліквідація та банкрутство підприємницьких товариств».

Коло наукових інтересів: цивільне право, банківське право, інститут юридичної особи.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Договір як правова форма реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб». Дисертація захищена в 2010  р. у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Ф. Г. Бурчака НАПрН України. (м. Київ) під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки, академіка НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луця.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права : теоретичний та практичний аспекти  (науковий консультант – Заслужений діяч науки і техніки, академік НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луць. Дисертація захищена в жовтні 2017 р. в спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ)

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі автор двох індивідуальних монографій, співавтор 3-х колективних монографій.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020 р.). Член Ради правління відділення Асоціації правників в Івано-Франківській області. Член разових вчених рад для здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, що створюються в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Забезпечує підготовку аспірантів, під керівництвом захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Парута Ю. І. «Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин» (2016 р.);
 • Войцеховська Х. В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб учасник цивільних правовідносин»  (2016 р.);
 • Главач-Хомин І. І.  «Учасники спадкових правовідносин» (2017 р.);
 • Саветчук В. М. Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу (2019 р.)

та одна дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право:

 • Погуть О. П. “Припинення непідприємницьких юридичних осіб” (2020 р.) 

 У  даний час керує підготовкою аспірантів Сікори В. Є., Сулими А. П. та Кузик В. В.

Пройшла стажування з 24 жовтня по 14 грудня 2022 року в Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.  Тема стажування: «Цифровізація та приватне право».

Організаційна діяльність

– член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»   (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);

 – член спеціалізованої вченої ради K 20.051.14 за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», що створена та діє у Прикарпатському національному  університеті імені Василя Стефаника);

– член Вченої ради ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

 – член редакційної колегії газети «Юрфакти+» (видання ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника),