Парута Ю. І.

Юлія Іванівна ПАРУТА

кандидатка юридичних наук, асистентка 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь

2006-2011р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя

Стефаника (освітній рівень – «магістр», спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «юрист, викладач права»).

2013-2016 р. р. – здобувач Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

2016 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місце роботи, професійний досвід

У жовтні 2018 року прийнята на посаду асистента кафедри цивільного права.

 1. Парута Ю. І. Поняття та ознаки громадського об’єднання з статусом юридичної особи. Непідприємницькі організації у механізмі реалізації права громадян на об’єднання (асоціації) : Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») За заг. ред. М. К. Галянтича. К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. С. 56–59.
 2. Зозуляк О. И., Парута Ю. И. Понятие и признаки общественного объединения со статусом юридического лица. Закон и жизнь.май 2014. № 5/3.  С. 67–71.URL: http://194.44.152.155/elib/local/1258.pdf
 3. 3. Парута Ю. І. Правовий досвід створення, діяльності та припинення громадських об’єднань в країнах Європейського Союзу. «Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика»: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Івано-Франківськ, С. 219 – 225.
 4. Парута Ю. І. Громадська спілка – новація вітчизняного законодавства. Удосконалення правового регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні: Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу») За заг. ред. М. К. Галянтича.  К.: НДІ приватного права і  підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014.  С. 67–71.
 5. Парута Ю. І. Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правової форми громадського об’єднання. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.  2014.  Вип. 13.  С. 74–76.URL: http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2014/13/23.pdf
 6. Парута Ю. І. Правові проблеми визначення сфери дії Закону України «Про громадські об’єднання. Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 30 червня 2014 р. № 3.  URL: http://lsej.org.ua/3_2014/12.pdf
 7. Парута Ю. І. Правовий режим сплати членських внесків у громадських об’єднаннях зі статусом юридичної особи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014р. № 35.  С. 125–136.URL: irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › opac › search › apvchzu_2014_35_15
 8. Парута Ю. І. Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань. Право і суспільство. 2015. № 4 (Ч. 3).  С. 45–51.URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apvchzu%5F2014%5F35%5F15%2Epdf
 9. Парута Ю. І. Проблемні аспекти правового регулювання припинення громадських об’єднань. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького «Університетські наукові записки». 2015. Вип. № 11. C. 55–63.
 10. Парута Ю. І. Проблемні аспекти цивільно – правового статусу громадської спілки. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2015р. № 38.  С. 89–96.URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2015_38_11
 11. OlgaZozulyak, YuliiaParutaPeculiaritiesoflegalstatusof non-entrepreneuriallegalentityaccordingtocivillegislationofUkraine. – Evolutionofprivatelaw. – vol. II. – Katowice, 2015. P. 19–29.
 12. Парута Ю. І. Правовий аналіз реорганізації громадського об’єднання. Проблеми цивільного права та процесу: матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна (30 травня 2015 р.). Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. С. 289–292.
 13. Парута Ю. І. Дискусійні аспекти цивільно-правового статусу громадської спілки. «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» : матер. Всеукр. наук. – практ. конф. м. Івано-Франківськ, 2015. С. 195–201.

Парута Ю. І. у 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему:  “Громадські об’єднання як учас­ники цивільних правовідносин”

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільнеправо України (ч.2)», «Основи римського приватного права», «Право інтелектуальної власності», «Господарське право України».

Коло наукових інтересів: цивільно-правовий статус громадських об’єднань,  непідприємницькі юридичні особи.

28 січня 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник –д. ю. н., проф. О. І. Зозуляк).

Парута Ю.І. – автор понад 16 праць, серед яких  7 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.