Парута Ю. І.

Юлія Іванівна ПАРУТА

кандидатка юридичних наук,

асистентка кафедри цивільного права 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2006  –  2011 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя

Стефаника (освітній рівень – «магістр», спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «юрист, викладач права»)

2013  –  2016 р. р. – здобувач Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України (без відриву від виробництва)

2016 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місце роботи, професійний досвід

У період з жовтня 2011 року до вересня 2018 року працювала юрисконсультом товариства з обмеженою відповідальністю «Тисінвест»

У жовтні 2018 року прийнята на посаду асистента кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Парута Ю. І. Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин. Монографія. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. 229 с. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18487

 1. Парута Ю. І. Громадська спілка – новація вітчизняного законодавства. Удосконалення правового регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні: Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу»)  За заг. ред. М. К. Галянтича.  К.: НДІ приватного права і  підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014.  С. 67–71. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18520
 2. Парута Ю. І. Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правової форми громадського об’єднання. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.  2014.  Вип. 13.  С. 74–76. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18484
 3. Парута Ю. І. Правові проблеми визначення сфери дії Закону України «Про громадські об’єднання. Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 30 червня 2014 р. № 3.  URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18483
 4. Парута Ю. І. Правовий режим сплати членських внесків у громадських об’єднаннях зі статусом юридичної особи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014р. № 35.  С. 125–136. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/9234
 5. Парута Ю. І. Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань. Право і суспільство. 2015. № 4 (Ч. 3).  С. 45–51. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18482
 6. Парута Ю. І. Проблемні аспекти правового регулювання припинення громадських об’єднань. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького «Університетські наукові записки». 2015. Вип. № 11. C. 55–63. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18521
 7. Парута Ю. І. Проблемні аспекти цивільно – правового статусу громадської спілки. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2015р. № 38.  С. 89–96. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/9040 
 8. Парута Ю. І. Дискусійні аспекти цивільно-правового статусу громадської спілки. «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» : матер. Всеукр. наук. – практ. конф. м. Івано-Франківськ, 2015. С. 195–201. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18586
 9. Парута Ю. І. Громадська спілка: особливості суб’єктного складу. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матер. XVIII міжнар.наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф.,чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 28 лютого 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 177-182. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18516
 10. Парута Ю. І. Окремі аспекти визначення сутності договору про сплату членських внесків у громадському об’єднанні. Договір як універсальна форма правового регулювання: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. С. 63-66. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18518
 11. Парута Ю. І. Правова модель громадського об’єднання в оновленому ЦК України. Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України : матеріали ХІХ наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 286-290. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18517
 12. Парута Ю. І. Правові наслідки невиконання договору про сплату членських внесків у громадських об’єднаннях. Договір як універсальна форма правового регулювання: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. С. 77-80. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18519
 13. Зозуляк О.І., Парута Ю.І. Перспективні напрями удосконалення цивільно-правової відповідальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 63. 2021. С. 141-147. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18480
 14. Зозуляк О. І., Парута Ю. І. Правове регулювання статусу непідприємницьких юридичних осіб: міжнародний досвід. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. Вип. 55. С. 22-33. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/11142
 15. Зозуляк О. І., Парута Ю. І. Правове регулювання статусу непідприємницьких юридичних осіб: міжнародний досвід. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. Вип. 55. С. 22-33. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/11142
 16. Зозуляк О. І., Парута Ю. І. Про цивільні правовідносини у контексті ускладнення правових зв’язків у їх структурі. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2023. Вип. 62. С. 2.37-2.45. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18479

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus:

 1. Olga I. Zozulyak, Oksana S. Oliinyk, Liliana V. Sishchuk, Nataliia A. Slipenchuk, Yuliia I. Paruta Actual Issues of Treaty Law in CIS Countries, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Winter, 7(45). Pages 2207 – 2220. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18485
 2. Olha Zozuliak, Ihor Myronenko, Yuliia Paruta, Iryna Hlavach-Khomyn Protection of inviolability of property. Social & Legal Studios. 2023. Vol. 6, No. 3. Pages 232-238. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18481

Наукова діяльність:

Тема кандидатської дисертації «Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин»

Дисертація захищена в 2016  році у спеціалізованій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України під керівництвом  доктора юридичних наук, професора Ольги Ігорівни Зозуляк

Автор  понад 25 праць, серед яких: одна одноосібна монографія,  11 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій

З 22 вересня до 03 листопада 2023 року  проходила наукове стажування

на базі  Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Тема стажування: «Процеси уніфікації та диференціації у регламентації правового статусу юридичних осіб в умовах євроінтеграції»  (6, 0 кредитів – 180 год.). За результатами стажування отримала відповідний сертифікат.

Коло наукових інтересів: договірне регулювання приватноправових відносин, цивільно-правовий статус громадських об’єднань,  непідприємницькі юридичні особи.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

«Цивільне право України (ч.2)», «Основи римського приватного права», «Право інтелектуальної власності», «Господарське право України», «Міжнародне приватне право».