Сіщук Л. В.

Ліліана Василівна СІЩУК

 доцентка кафедри цивільного права,

кандидатка юридичних наук, доцентка

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS 

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2004–2009 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(освітній рівень – «магістр», спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист, викладач права»).

2009–2012 р.р. – аспірантура Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

2014 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 –  цивільне право та цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право.

2011 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2011–2012р.р. – асистент кафедри цивільного права юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2012–2018 р.р. – викладач кафедри цивільного права юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2019 р. і по теперішній час – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного  університету імені  Василя Стефаника (2009 р.) прийнята на навчання в аспірантуру Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Після закінчення аспірантури Юридичного інституту (2012 р.) прийнята на посаду молодшого наукового співробітника Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. У період з 2015 р. по 2017 р. працювала на посаді наукового співробітника, з 2017 року по 2020 рік – в. о. завідувача, а з 2020 року і по теперішній час завідувач Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

На посаді викладача кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», сумісника працює з 2012 р., а з 2019 року переведена на посаду доцента кафедри цивільного права.

 1. Сіщук Л. В. Охорона корпоративних прав при реорганізації господарських товариств. Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: Монографія. За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця, 2013. С. 64 – 83.
 2. Сіщук Л. В. Повні і командитні товариства. Корпоративне право Австрії і України: монографія / Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та інші]; за заг. ред. В.А.Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. 250 с. (підрозділи 2.3, 2.4 частини 2).
 3. Сіщук Л. В. Реорганізація і неплатоспроможність господарських товариств. Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В. А. [та інші]; за заг. ред. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 250 с. (підрозділи 4.1 – 4.2 частини 2).
 4. Сіщук Л. В. Відчуження корпоративних прав (частки у статутному (складеному) капіталі господарського товариства) за договором купівлі-продажу. Правонаступництво в корпоративних відносинах. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / Васильєва В. А., Зеліско А. В., Луць В. В., Саракун І. Б.., Сіщук Л. В. [та інші]; за заг. ред. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017. 612 с. (підрозділ 5.3. розділу 5; підрозділи 7.1., 7.2. розділу 7).
 5. Sishchuk L. V. Reorganization and Insolvency of Business Corporate Law of Ukraine: scientific and practical manual / Vasylyeva V.A., Zelisko A.V., Syschuk L.V. [and others]; ed. Prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. 258 p. (subsection 4.1 – 4.2).
 6. Сіщук Л. В. Роль договору у структурі механізму правового регулювання цивільних правовідносин. Договір як нормативний документ. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 399 с. (підрозділ 1.2.3 розділу 1, підрозділ 2.2. розділу 2 у співавторстві).
 7. Sishchuk L. V. Prawo handlowe Ukrainy: monografia / Valentyna Vasylieva, Oleksandr Kovalyshyn, Liliana Sishchuk; pod redakcja Valentyny Vasylievoji. Iwano-Frankowsk. 2017. 286 str. (розділ 4).
 8. Сіщук Л. В. Теоретико-правові підходи до розуміння поняття реорганізації. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 33. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С.132 – 136.
 9. Сіщук Л. В. Особливості правонаступництва в корпоративних відносинах при реорганізації господарських товариств. Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь», 2014. №2/3 (266). С. 145 – 148.
 10. Сіщук Л. В. Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2015. С. 32 – 36.
 11. Сіщук Л. В. Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. С. 150 – 154.
 12. Sishchuk L. Regulation of the procedure of alienation of a share in the authorized capital under the contract of sale in limited liability Evolution of private law. vol. II. Edited by Piotr Pinior, Ewa Zielinska and Mateusz Zaba. Katowice, 2016. P. 73 – 82.
 13. Сіщук Л. В. Сутність корпорації у корпоративному праві України: теоретичний аспект. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 17, 2017. / Редкол.: Крупчан О. Д. та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2017. С. 43 – 48.
 14. Сіщук Л. В. Акціонерний договір: аналіз чинного і перспективного корпоративного законодавства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 161 – 175.
 15. Сіщук Л. В. Управління корпоративними правами до прийняття спадщини. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 18, 2018 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2018. С. 95 – 100.
 16. Сіщук Л. В. Новели законодавства щодо корпоративного договору. Підприємництво, господарство і право. № 10. 2018. С. 49 – 54.
 17. Liliana V. Sishchuk, Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak. Legal Regulation of the Non-Entrepreneurial Legal Entities’ Status: Foreign Experience by Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak, and Liliana V. Sishchuk. Journal of Advanced Research in Law and Fall. 2018. Volume IX, Issue 5(35). P. 1806 – 1819. ISSN 2068-696X URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3413 Date accessed: 19 june 2019. Doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.5(35).36. Міжнародна наукометрична база Scopus.
 18. Сіщук Л. В. Правове регулювання проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. URL: lsej.org.ua
 19. Сіщук Л. В. Визнання рішень загальних зборів ТОВ недійсними як спеціальний спосіб захисту корпоративних прав. Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В. А. Випуск 10. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 101 – 113.
 20. Сіщук Л. В. Визнання договору іпотеки недійсним: новели судової практики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 49. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С. 134 – 144.
 21. Liliana V. Sishchuk, Olga I. Zozulyak, Oksana S. Oliinyk, Nataliia A. Slipenchuk, Yuliia I. Paruta. Actual Issues of Treaty Law in CIS Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 7, p. 2207 – 2220, dec. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5018>. Date accessed: 22 june 2020. doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v10.7(45).35. Міжнародна наукометрична база Scopus.
 22. Сіщук Л. В. Відповідальність учасників підприємницьких товариств за порушення корпоративного договору. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 20, 2020 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2020. С. 147 – 152.
 23. Сіщук Л. В. Підприємницькі юридичні особи в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. № 4. 2021. С. 74 – 80. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.4.11. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/4/12.pdf
 24. Сіщук Л. В. Squeeze-out: доцільність запровадження та проблема справедливої оцінки. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2021. С.  17 – 26. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/11/3.pdf
 25. Корпоративний договір у структурі механізму правового регулювання корпоративних відносин. Корпоративне право крізь призму судової практики: монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2021. 512 с. (параграф 4 глави 3). С. 325 – 348.
 26. Сіщук Л. В. Управління підприємницькими товариствами в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. № 10. 2022. С. 273 – 276. URL:http://lsej.org.ua/10_2022/65.pdf

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Корпоративне управління», «Здійснення корпоративних прав», «Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах» для магістрів спеціальності 081 «Право».

Коло наукових інтересів: корпоративне право, зобов’язальне право, спадкове право та інше.

Наукова діяльність.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Правонаступництво в корпоративних правовідносинах». Дисертацію захищено у  2014 році у спеціалізованій вченій раді Д26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України під керівництвом д. ю. н., проф. В. В. Луця.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Корпоративні правовідносини: теоретико-правові засади». Науковий консультант – д. ю. н., проф. В. А. Васильєва.

Є автором понад 100 наукових праць, з них 8 праць навчально-методичного характеру. Опубліковано 28 наукових статей у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 3 публікації опубліковано у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus.

Л. Сіщук є співавтором 10 колективних монографій, зокрема у 2013 році – «Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин», у 2015 році – «Корпоративне право Австрії та України», у 2016 році – «Корпоративне право Польщі та України», «Договір як універсальна форма правового регулювання», у 2017 році – «Корпоративне право України: проблеми теорії та практики», «Prawo handlowe Ukrainy», у 2019 році – «Corporate Law of Ukraine», у 2020 році – «Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні», у 2021 році – «Корпоративне право крізь призму судової практики», «Методологічні питання приватного права». Окрім того, взяла участь у написанні та редагуванні науково-практичного коментаря Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (2020 рік) та науково-практичного коментаря судової практики з розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав (2022 рік).

Прийняла участь у понад 60 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах, наслідком чого стало опублікування тез доповідей у наукових збірниках за результатами проведених наукових заходів.

Л. Сіщук пройшла стажування у період з 25 березня по 5 квітня 2019 року в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) на тему: «Юридична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» («Legal education as a component of the education system in Ukraine and EU Countries»), про що засвідчує відповідний сертифікат.

Організаційна діяльність.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 20.05.1.14 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Є членом двох разових рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права.

Член редакційних колегій:

 1. Електронного наукового журналу «IusPrivatum» (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика).
 2. Науково-практичного господарсько-правового журналу «Підприємництво, господарство і право».

Наукового фахового журналу «Юридична Україна».