Науково-дослідна тематика

Науково-дослідна робота кафедри цивільного права здійснюється в межах теми наукових досліджень:

«Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» / «Legal problems of propetry realization and no property person rights in the conditions of market economy» (номер державної реєстрації – 0110U001557

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Васильєва В.А.

Терміни виконання: 02.2010-02.2025 р.р.

Мета: Виявлення теоретичних та практичних проблем здійснення майнових та особистих немайнових прав чинним цивільним законодавством та обгрунтування конкретних пропозицій щодо вдосконалення цивільно-правового регулювання суспільних відносин / Installation of theoretical and practical problems realization property and personal non-property rights by applicable civil law and justification of concrete proposals for the elimination of civil law regulation of public relations 

Очікуваний результат: захист дисертацій, написання монографій, публікація наукових статей, участь в науково-практичних конференціях, опублікування тез доповідей.

Тематичні напрями досліджень науково-педагогічних працівників кафедри:

 • розробка науково-теоретичного обґрунтування вдосконалення цивільно-правового регулювання корпоративних правовідносин;
 • розробка перспективного законодавства у сфері договірного права;
 • виявлення особливостей та вдосконалення правових норм у сфері регулювання сімейних правовідносин;
 • правове регулювання надання послуг та захисту прав споживачів;
 • вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності.

За цією тематикою аналізується судова практика, проводяться круглі столи, науково-практичні конференції та семінари в яких беруть участь юристи-практики (судді, адвокати, нотаріуси), готуються дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Кафедра цивільного права активно приймає участь у щорічних наукових конференціях університету, забезпечуючи роботу цивільно-правової секції та у наукових конференціях, які проводять інші вузи.

Наукові видання кафедри цивільного права:

 • Васильєва В. А. Договір консигнації: монографія. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 148 с.
 • Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006. 346 с.
 • Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): монографія. Акад. прав. Наук України. НДІ приват. Права і підприємництва. К, 2009. 155 с.
 • Богославець В. М. Договори про надання правових послуг: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. 176 с.
 • Зеліско А. В. Правовий статус споживчих товариств: монографія. Івано-Франківськ, Сімик, 2011. 184 с.
 • Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2012. 190 с.
 • Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. К.: Юрінком Iнтер, 2013. 320 с.
 • Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб: монографія. Івано-Франківськ, прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. 500 с.
 • Зозуляк О. І. Реалізація цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у договірній формі: монографія. Івано-Франківськ, Нова Зоря. 2013. 216 с.
 • Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі право припинення цивільних відносин: монографія. К.: Ін. Юре, 2014. 376 с.
 • Бойко Н. М. Договір позички: монографія. Івано-Франківськ, Нова зоря. 290 с.
 • Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. 445 с.
 • Зозуляк О. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 432 с.
 • Мироненко І. В. Інститут права сусідства : теоретичні та практичні аспекти: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 341 с.
 • Схаб-Бучинська Т.Я. Обмеження договірної свободи в цивільному праві України: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2020. 211 с.
 • Данилюк М.Б. Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ. Видавець Кушнір Г.М., 2020. 344 с.
 • Коструба А. В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження : монографія. К. : Грінвич, 2021. 400 с.
 • Парута Ю.І. Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин. Івано-Франківськ. 2021. 220 c.

Тематичний план науково-дослідної роботи на 2022 рік

№ з/п Назва науково-дослідної роботи,

№ державної реєстрації,

прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання)

Організація – замовник Термін виконання (роки початок – закінчення роботи) Обсяг фінансування на 2022 р. (якщо фінансування передбачене) Очікуваний науковий результат у 2022 році Наукові секції за фаховими напрямами (згідно переліку)
1 2 3 4 5 6 7
1. Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки

 

Фундаментальна НДР

№ 0110U001557

 

Доктор юридичних наук, професор

 

Васильєва Валентина Антонівна

 

Прикар-патський національний університет імені Василя Стефаника 02.2020–02.2025 В межах робочого часу Видати дві монографії за тематикою захищених дисертацій, виконаних на кафедрі цивільного права.

Опублікувати п’ятнадцять наукових статей, присвячених правовому регулюванню здійснення майнових та особистих немайнових прав.

Видати збірник наукових праць, присвячених договірному регулюванню відносин (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання»)

18. Право

План науково-дослідної роботи затверджено на засіданні кафедри цивільного права (протокол №5 від 14 грудня 2021 року)

Зав. кафедрою цивільного права, к.ю.н.                        Руслана ГЕЙНЦ

14.12.2021 р.