Луць Володимир Васильович

Професор кафеди цивільного права, доктор юридичних наук,

професор, академік НАПрН України, 

Заслужений діяч науки і техніки

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1953 – 1958 р.р. – Львівський державний університет імені І. Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист»

1959 – 1962 р.р. – Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, аспірантура.

1962 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право

1967 р. – доцент кафедри цивільного права і процесу

1980 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

1981 р. – професор кафедри цивільного права і процесу

 

Місця роботи, професійний досвід

1957 – 1959 р.р. – Львівський обласний держарбітраж, державний арбітр.

1959-1962 р.р. – навчання в аспірантурі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

1962 – 1975 р.р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету.

З 1976 по 1996 р.р. –  Львівський державний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету.

У 1968-1971 р.р. та 1977-1980 р.р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, декан юридичного факультету.

1993 р. –  обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України.

1996 – 2002 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри цивільного права та процесу.

2000 р. – обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України.

2002 – 2005 р.р. – Академія муніципального управління (м. Київ), завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

2003 р. – присвоєно звання Заслужений діяч науки і техніки України.

2005 – 2018 р.р. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, завідувач відділу проблем приватного права.

2011 р. – присвоєно звання Почесний професор ДВНЗ «ПНУ ім. Василя Стефаника».

З 2018 р. по теперішній час – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, головний спеціаліст відділу проблем приватного права.

 1. Зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посібн. для студ. юрид. вузів і ф-тів ун-тів / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін.; за ред. О. В. Дзери. К. : Юрінком Інтер, 1998.  912 с.
 2. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): монографія; заг. ред. В. В. Луця; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. Т.: Підручники і посібники, 2007. 318 c.
 3. Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: монографія / за заг. ред. академіків НАПрН України О. Д. Крупчана та В. В. Луць. К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. 400 с.
 4. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: у 2 т. /за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. 5-е вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2013. Т.1. 832 с.
 5. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: у 2 т. /за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. 5-е вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2013. Т.2. 1022 с.
 6. Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. м. Київ, 2013. 194 c.
 7. Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. К.: Юрінком Iнтер, 2013. 320 с.
 8. Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. 358 с.
 9. Луць В. В. Інститут договору в цивільному праві України. Право України. 2014. № 2.  С. 25–33.
 10. Луць В. В. Строки і терміни у цивільно-правових договорах: окремі аспекти. Право України. 2015. № 4. С. 43–51
 11. Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація:Монографія / за заг. ред. Академіків НАПрН України О. Д. Крупчана та В. В. Луця. К.: Науково-дослвдний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2016. 246 с.
 12. Луць В. В.Корпоративне право – підгалузь цивільного права України // Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія (підрозділ 1.1 розділу 1) за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. Права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака, Лабораторія проблем корпоративного права; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника, Навчально-наук. юрид. ін-т». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017.  С. 11–25
 13. Луць В. В.Договір як правова форма розпорядження власника щодо належного йому майна // Договірне регулювання приватно-правових відносин в умовах євро інтеграційних процесів в Україні: монографія (підрозділ 2.1 розділу 2)  /3а заг. ред. академіка НАПрН України О. Д. Крупчана.  К., 2017.  С. 131 – 143
 14. Луць В. В.Методологічне значення категорій «строк» і «термін» у цивільному праві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.    Випуск 43. C. 40-59
 15. LutsVVPhenomenon of a contract in civilic law. Приватне право і підприємництво. Вибранні статті. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. С. 6-17
 16. Луць В. В.Системоутворююча роль категорії роль категорії «договір» у приватному праві України. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 18. 2018. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. С. 10-13
 17. Луць В. В.Вступне слово. Актуальні проблеми приватного права. Збірник наукових праць до 85-річчя з дня народження і 55-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Васильовича Луця. Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. С. 4–10.
 18. Луць В. В.До питання про механізм правового регулювання корпоративних відносин в Україні / Спогади про Людину, Вченого, Науковця / (до 60-річчя від дня народження професора Ірини Володимирівни Жилінкової) / За заг. ред. Р. О. Стефанчука. Харків: Право, 2019. С. 147–156.
 19. Луць В. В.Академічна лекція з курсу «Цивільне право України» для студентів юридичних навчальних закладів (методичні замітки)» / Реформування юридичної освіти: виклики часу. Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової. Відп. ред. О. В. Кохановська; О. О. Кот. Київ: ПРАТ «Юридична практика», 2019. С. 347–359.
 20. Луць В. В.До історії розробки та прийняття Цивільного кодексу України (2003 р.).  Право України, 2019. №1. С. 16–26.
 21. Луць В. В.Договори у механізмі правового регулювання корпоративних відносин. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 1-5 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. С. 8-12.
 22. Луць В. В.Про механізм правового регулювання корпоративних відносин. Актуальні проблеми приватного права: матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народ. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). Харків, Право. 2019. С. 85-89.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Кількість і строки виконання в договорах на поставку продукції виробничо-технічного призначення»» (спеціальність – 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»). Дисертація захищена в 1962 році в спеціалізованій вченій раді Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Проблеми своєчасного укладення і виконання господарських договорів» (спеціальність – 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»). Дисертація захищена в 1975 році.

Автор понад 400 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, співавтор понад 20-ти навчальних посібників та підручників («Строки в цивільних правовідносинах» (1992), «Строки захисту цивільних прав» (1993), «Зобов’язальне право. Теорія і практика» (1998), «Контракти у підприємницькій діяльності» (1999), Цивільне право України» (кн.1-2, 1999.), «Цивільне право України» (кн.1-2, 2004), «Цивільне право України: в 2-х томах» (2008), «Контракти у підприємницькій діяльності» (2008), «Договірне право України: Загальна частина» (2009), «Договірне право України: Особлива частина» (2009) та ін.), автор та співавтор понад 20-ти монографій («Строки виконання договорів поставки» (1971), «Юридична відповідальність» (1975, у співавт.), «Заключение и исполнение хозяйственных договоров» (1978), «Хозяйственный договор и эффективность производства» (1979), «Окремі види договірних зобов’язань» (1992), «Духовні цінності українського народу» (1999), Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав» (2012), «Охорона прав суб’єктів корпоративних правовідносин»( 2013), «Строки і терміни у цивільному праві» (2013), «Договір як універсальна форма правового регулювання» (2016), Договірне регулювання приватно-правових відносин в умовах євро інтеграційних процесів в Україні (2017) та ін., ряду видань науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України.

Забезпечує підготовку аспірантів та докторантів: під керівництвом захищено понад десять докторських дисертацій та понад тридцять кандидатських дисертацій.

На даний час у ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» під керівництво проф. Луця В. В. здійснюється написання трьох кандидатських дисертацій та докторських дисертацій доцента кафедри судочинства Кузьмича О.Я. і доцента кафедри цивільного права Банасевич І.І.

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання дисципліни «Актуальні проблеми приватного права» (магістратура, спеціалізація «Приватне право»).

У сферу наукових інтересів входить проблематика, пов’язана із зобов’язальним правом, корпоративним правом, договірим правом тощо.

Організаційна діяльність

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 00.03, 12.00.04 в НДІ приватного права та підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України;
 • член редакційних колегій:

збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника»;

збірника наукових статей Міжнародного журналу «Право і суспільство» навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника»;

електронного наукового журналу Ius Privatum;

юридичного науково-практичного щоквартальника «Часопис Київського університету права»;

щомісячного інформаційно-аналітичного журналу «Економіка. Фінанси. Право»;

офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України «Вісника господарського судочинства».