Васильєва В. А.

Валентина Антонівна ВАСИЛЬЄВА

професорка кафедри цивільного права, докторка юридичних наук, професорка, Заслужена юристка України

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS

Web of Science

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1978 – 1983 р.р. – Львівський державний університет імені  І. Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист»

2001 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2002 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу

2007 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2011 р. – професор кафедри цивільного права

2012 р. – відзнака Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «Відомий науковець року».

2013 р. – присвоєно звання заслужений юрист України.

2021 р. – нагороджена нагрудним знаком «Відзнака Конституційного Суду України».

Місця роботи, професійний досвід

Педагогічну діяльність розпочала у 1995 році на кафедрі цивільного права і процесу юридичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

В період з 1995 до 2002 року працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента  названої кафедри.

У 2002 році В.А. Васильєву призначено на посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу.

У 2005 році заснувала правничу компанію «Юридичний центр», в якій є керівником відділу по роботі з юридичними особами

З вересня 2008 року до 30 листопада 2022 р. – директор Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 1 грудня 2022 року  – професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

В.А. Васильєва входить до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді та методичної ради при прокуратурі Івано-Франківської області.

В.А. Васильєва є членом науково-методичної ради Конституційного Суду України.

У 2017 році стала одним із співзасновників ГО «Асоціація випускників юридичного інституту».

В.А. Васильєва є дійсним членом Асоціації правників України.

 1. Васильєва В. А. Договір консигнації. Монографія. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 148 с. ISBN 966-640-094-4
 2. Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006. 346 с. ISBN 966-640-159-2.
 3. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): монографія; заг. ред. В. В. Луць ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. Т. : Підручники і посібники, 2007. 318 c. ISBN 978-966-07-1047-4.
 4. Васильєва В. А. Поняття корпоративних відносин і корпоративного права. Корпорації як суб’єкти корпоративних відносин. Поняття суб’єктивного корпоративного права. Корпоративне право як об’єкт цивільних прав та обов’язків. Корпоративне право України: підручник. За заг. ред. В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2010. С. 9-18. С. 88-97. С. 157-161. С. 161-170.
 5. Васильєва В. А. Проблеми розвитку корпоративного права. Приватне право. №1. 2013. С. 135-145.
 6. Васильєва В. А. Основні поняття корпоративного права та поняття корпорації. Джерела корпоративного права (п. 1.2., 1.3. частини 2). Корпоративне право Австрії та України: монографія. Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. С. 125-135. С. 135-142.
 7. Васильєва В. А. Основні поняття. Джерела корпоративного права. Місце корпоративного права в системі права України. Корпорації як суб’єкти корпоративних відносин. (п. 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. частини 2.). Корпоративне право Польщі та України: монографія / за ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 187-191. С. 191-199. С. 199-200. С. 217-221.
 8. Васильєва В. А. Доктринальні питання систематизації договорів (п. 3.1. розділу 3.). Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 126-143.
 9. Васильєва В. А.Договірне регулювання відносин з надання посередницьких послуг. Договірне регулювання приватно-правових відносин в умовах євро інтеграційних процесів в Україні: монографія (підрозділ 2.7 розділу 2) /3а заг. ред. академіка НАПрН України О. Д. Крупчана. К., 2017. С. 252 – 271.
 10. Васильєва В. А. Щодо стану сучасного законодавства. Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко); за заг. ред. Р. О. Стефанчука. К.: АртЕк, 2017. С. 38 – 51.
 11. Васильєва В. А. Щодо стану сучасного законодавства України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2017. Випуск 43. C. 12-19.
 12. Васильєва В. А. Юридична природа корпоративних відносин. Поняття і сутність корпоративної власності. Права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу товариства (п. 1.3., 6.1., 6.2.) Корпоративне право України : проблеми теорії та практики. За заг.ред. проф. В.А. Васильєвої; Нац. акад. правових наук України, Науково-дослід. Ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака, Лабораторія проблем корпоративного права, Навчально-наук. юрид. ін-т. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 42-54. С. 371-382. С. 382-400.
 13. Vasylyeva V. A.  Sourcesof Company Law. The Place of Company Law in the Law System o Ukraine. Corporations as the Parties of Corporate Relations. Subsection 1.2 – 1.4., 2.1. Corporate Law of Ukraine: scientificandpractical manual subsection 4.1 – 4.2. / Vasylyeva V. A., Zelisko A. V., Syschuk L.V. [andothers]; ed. prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. Р. 12 – 29, 59 – 64. ISBN 978-617-7468-48-5.
 14. Васильєва В. А. Захист порушених суб’єктивних прав та юридична відповідальність (теоретичні та методологічні аспекти). Реформування юридичної освіти: виклики часу.Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. О. В. Кохановська та О. О. Кот. К.: ПрАТ «Юридична практика». 2019. С. 511 – 522.
 15. Васильєва В. А. Проблеми регулювання цивільно-правового договору: теоретичні та практичні аспекти. Право України. 2019. № 2. С. 14-24.
 16. Васильєва В. А. Суб’єкти привласнення та управління корпоративною власністю. Міжнародний журнал «Право і суспільство»:за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В. А. Випуск 10. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С.  5 – 11. ISSN 2410-4787.
 17. Васильєва В.А. Науково-практичний коментар Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (коментар до ст. ст. 1, 2, 3, 4 Закону України «Про ТОВ та ТДВ») / Васильєва В. А., Луць В. В., Сіщук Л. В. [та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ. Видавництво «Право»: Харків, 2020
 18. Васильєва В.А., Зеліско А.В. Корпорації в праві України. Юридична Україна. №7. 2020. С. 26-35.
 19. Vasylieva V. A., Kostruba A. V. Corporate law in Ukraine within the framework of approaching the European Union standards. Часопис Київського університету права. №1. 2020. С.181-188
 20. Васильєва В.А., Зеліско А.В. Інвестиційний договір у приватному праві України. Підприємництво, господарство і право. №11. 2021. С. 11-16.
 21. Васильєва В. А. Науково-практичний коментар судової практики з розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав / Васильєва В. А., Васильєва В. В., Вінтоняк Н. Д., Сіщук Л. В.; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2022. 450 с. Розділи: 1.1; 4.3; 4.4; 4.5.
 22. Васильєва В. А., Вінтоняк Н. Д. Відшкодування збитків, заподіяних товариству з обмеженою відповідальністю діями (бездіяльністю) посадової особи: судова практика. Юридичний науковий електронний журнал. № 10. 2022. С. 137-140

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Valentyna A. Vasylyeva, Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak. Cooperatives in Ukraine: Applicative Peculiarities of Legal Integration up to the EU Standards. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1789-1797. ISSN 2068-696X.
 2. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska. Surrogate Motherhood: Analysis of the Basis of the Legislation of Ukraine and Foreign Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 6 (36). Volume 9. P. 2176-2189. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3986 ISSN 2068-696X.
 3. Vasylyeva,Valentina ; Zelisko, Alla V.; Zinych, Liubomyr V. Peculiarities of Patenting Artificial Intelligence in the United States and Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018. P. 2853-2859
 4. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska. Analysis of Ukrainian Legislation on Surrogate Motherhood in Comparison with US and EU Legislative Norms. Medicine and Law. 2019. Volume 38, No. 2. 211-223.
 5. Zelisko, A.V., Vasylyeva, V.A., Malyshev, B.V., Khomenko, M.M., Sarana, S.V. Civil law regulation of contracts for joint activity in Ukraine and other post-socialist states. Asia Life Sciences: The Asian International Journal of Life Sciencies. Issue 2, December 2019, Pages 913-925. http://emtpub.com/wp-content/uploads/2019/12/Supplement-21-No-2-2019.pdf (Scopus)
 6. Anatoliy V. KOSTRUBA, Valentyna A. VASYLYEVA. International regulation of termination of rights in the field of civil and intersubjective state relations. Astra Slavensis. Supplement no. 1, 2020. P. 131-153. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3679942
 7. Anatoliy V. Kostruba, Valentyna A. Vasylyeva . Termination of right in the mechanism of civil legal relations. Rivista di studi sulla sostenibilita. 2020. 1. 287-300. https://econpapers.repec.org/article/fanrissri/v_3ahtml10.3280_2friss2020-001017.htm
 8. Valentyna A. Vasylyeva, Viktor S. Dergachov, Ali Kabaha, Alexandr A. Gribincea, Denys L. Kovach. Structuring Relations in Civil Law after the Termination of Relations between Subjects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 237 – 245, mar. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4775>. Date accessed: 22 june 2020. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).28.
 9. Viktoriia O. Khomenko, Leonid V. Efimenko, Valentyna A. Vasilyeva. The Legal Status of a Company after Decision on Its Liquidation. Global Journal of Comparative Law 10 (2021) 138-152. doi:10.1163/2211906X-10010011 https://brill.com/view/journals/gjcl/10/1-2/article-p138_138.xml

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове регулювання відносин за договором консигнації» (спеціальність – 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»). Дисертація захищена в 2000 році в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В. В. Луця).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг» (спеціальність – 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»). Дисертація захищена в 2006 році у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України В. В. Луця).

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, співавтор таких навчальних підручників:  «Цивільне право України (перша частина)» (2005), «Цивільне право України. Загальна частина» (2010), «Цивільне право України. Особлива частина» (2010), «Договірне право України. Особлива частина» (2009), «Корпоративне право України» (2010), «Зобов’язальне право України» (2011); постатейного коментаря до ЦК України (2007 р., 2010 р.); автор двох монографій «Договір консигнації» (2002), «Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг» (2006) та співавтор колективних монографій: «Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти)» (2007), «Корпоративне право Австрії та України» (2015), «Договір як універсальна форма правового регулювання» (2016), «Корпоративне право Польщі та України» (2016), «Договірне регулювання приватно-правових відносин в умовах євро інтеграційних процесів в Україні» (2017), «Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)» (2017), «Corporate Law of Ukraine: scientific and practical manual subsection» (2019). У 2018-2021 роках році опубліковано 8 наукових праць у виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus.

Забезпечує підготовку аспірантів: під керівництвом захищено одну докторську дисертацію: Зеліско А В. (2017), 20 кандидатських дисертацій: Гейнц Р.М. (2011), Москалюк Н.Б. (2011), Друк В.В. (2012), Гудима Марія М., Гудима Мирослава М. (2013), Бойко Н.М., Сліпенчук Н.А., Бутин Н.С. (2014), Гунда А.О., Федорончук А.В., Пташник І.Р.,  Сигидин М.М., Албу А.А., Схаб-Бучинська Т.Я. (2016), Чмихов Ю.А., Зінич Л.В. (2017), Гнідан Р.М. (2018), Вінтоняк Н.Д. (2019), Петечел Н.М., Костів І.Я. (2021) за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та 3 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права: Анатійчук В.В. (2020), Стратюк Олександр М., Стратюк Ольга М. (2021). 

На даний час здійснює керівництво підготовкою трьох аспірантів (Гнідан Ю.І., Чабан В.І., Савчук В.П.) та наукове консультування докторантів Гудими-Підвербецької М. М., Гудими М. М., Логвінової М. В. та Сигидин М.М.

Науковий керівник теми наукового дослідження кафедри цивільного права «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації – 0110U001557).

Пройшла стажування з 24 жовтня по 14 грудня 2022 року в Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.  Тема стажування: «Методологія приватноправових досліджень».

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання дисциплін «Сучасні напрями розвитку правової науки» (аспірантура, спеціальність 081 «Право»).

У сферу наукових інтересів входить проблематика, пов’язана із зобов’язальним правом, корпоративним правом, міжнародним приватним правом тощо.

Організаційна діяльність

 • голова спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 00.03 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 00.03, 12.00.04 в НДІ приватного права та підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України;
 • головний редактор збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • член редакційних колегій: 

міжнародного журналу Краківської Академії (Польща)  https://journals.pnu.edu.ua/index.php/lsp/about/editorialTeam

міжнародного журналу «Право і суспільство» («Law & Society»);

збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво»;

загальноукраїнського науково-практичного господарсько-правового журналу «Підприємництво, господарpgp-journal.kiev.ua/…/redaktsijna-kolegiyaство і право».

з   01 вересня 2018 р. до 31 серпня 2021 – координатор грантового проєкту програми Жан Моне «Комерційне право Європейського Союзу» («Commercial Law of the European Union»)