Кафедра сьогодні

Кафедра цивільного права є структурним підрозділом Університету та навчально-наукового юридичного інституту, що забезпечує викладання приватно-правових навчальних дисциплін студентам денної та заочної форми ОС бакалавр та ОС магістр спеціальності 081 «Право» та неюридичних спеціальностей інших факультетів, проводить навчально-виховну і методичну роботу, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність.

Сьогодні у штаті кафедри:

професор кафедри, доктор юрид. наук, професор В. А. Васильєва,

завідувач кафедри, канд. юрид. наук, доцент Р. М. Гейнц,

професор кафедри, доктор юрид. наук, професор О. В. Зайчук,

професор кафедри, доктор юрид. наук, доцент А. В. Зеліско,

професор кафедри, доктор юрид. наук, доцент О. І. Зозуляк,

професор кафедри, доктор юрид. наук, доцент А. В. Коструба,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент І. І. Банасевич,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент І. В. Мироненко,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент О. С. Олійник,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент Н. М. Стефанишин,

доцент кафедри, канд. юрид. наук Т. Я. Схаб-Бучинська,

викладач кафедри, канд. юрид. наук У. П. Гришко,

асистент кафедри, канд. юрид. наук Ю. І. Парута.

За сумісництвом професором кафедри є головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України В. В. Луць , доцентом кафедри – в.о. лабораторії проблем корпоративного права, кандидат юридичних наук Л. В. Сіщук та асистентом кафедри – радник західноукраїнського офісу юридичної компанії «MORIS GROUP», кандидат юридичних наук Н. А. Сліпенчук.
Допоміжну діяльність щодо організаційно-технічного забезпечення кафедри виконує лаборант М. Б. Данилюк.
Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Приватне право» і «Корпоративне право».
Кафедра забезпечує підготовку  аспірантів та докторантів спеціальності 081 «Право».
Освітньо-професійною програмою із спеціалізацій «корпоративне право» та «приватне право» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти передбачено поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін та набуття знань і формування професійних компетенцій у сфері приватного
та корпоративного права.
Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.
Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої теми наукових досліджень кафедри . Результатом науково-дослідної діяльності кафедри є захищені дисертаційні дослідження, наукові публікації: монографії, наукові статті, тези доповідей на конференціях, круглих столах, організовані кафедрою колективні наукові заходи, участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових заходах, що проводяться науковими та навчальними установами щодо обговорення актуальних проблем юридичної науки.
Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі працює студентський науковий гурток «Цивілістичний клуб» Результатом наукової роботи студентів є участь студентів у конкурсах
наукових робіт, підготовка доповідей та участь у роботі студентських наукових конференцій.

В навчально-науковому юридичному інституту оформлений навчально-методичний кабінет кафедри цивільного права (ауд. 209), де традиційно проводяться заняття студентів магістратури та робота наукових студентських гуртків.