Сіщук Л. В.

Ліліана Василівна СІЩУК

кандидат юридичних наук, викладачка 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2004–2009 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(освітній рівень – «магістр», спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист, викладач права»).

2009–2012 р.р. – аспірантура Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

2014 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 –  цивільне право та цивільний процес; сімейне  право; міжнародне приватне право.

2011 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2011–2012р.р. – асистент кафедри цивільного права юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2012–2018 р.р. – викладач кафедри цивільного права юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2019 р. – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного  університету імені  Василя Стефаника (2009 р.) прийнята на навчання в аспірантуру Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Після закінчення аспірантури Юридичного інституту (2012 р.) прийнята на посаду молодшого наукового співробітника Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. У період з 2015 р. по 2017 р. працювала на посаді наукового співробітника, а з 2017 року і по теперішній час в.о. завідувача Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

На посаді викладача кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», сумісника працює з 2012 р., а з 2019 року переведена на посаду доцента кафедри цивільного права.

 1. Сіщук Л. В. Охорона корпоративних прав при реорганізації господарських товариств.Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин: Монографія. За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця, 2013. С. 64 – 83.
 2. Сіщук Л. В. Повні і командитні товариства. Корпоративне право Австрії і України: монографія / Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та інші]; за заг. ред. В.А.Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. 250 с. (підрозділи 2.3, 2.4 частини 2).
 3. Сіщук Л. В. Реорганізація і неплатоспроможність господарських товариств. Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В.А [та інші]; за заг. ред. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 250 с. (підрозділи 4.1 – 4.2 частини 2).
 4. Сіщук Л. В. Відчуження корпоративних прав (частки у статутному (складеному) капіталі господарського товариства) за договором купівлі-продажу. Правонаступництво в корпоративних відносинах. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / Васильєва В. А., Зеліско А. В., Луць В. В., Саракун І. Б.., Сіщук Л. В. [та інші]; за заг. ред. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2017. 612 с. (підрозділ 5.3. розділу 5; підрозділи 7.1., 7.2. розділу 7).
 5. Sishchuk LilianaVasylivnaReorganizationandInsolvency of BusinessCompanies. CorporateLaw of Ukraine: scientificandpracticalmanual / Vasylyeva VA, Zelisko AV, Syschuk L.V. [andothers]; ed. Prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. 258 p. (subsection 4.1 – 4.2).
 6. Сіщук Л. В. Роль договору у структурі механізму правового регулювання цивільних правовідносин. Договір як нормативний документ. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 399 с. (підрозділ 1.2.3 розділу 1, підрозділ 2.2. розділу 2 у співавторстві).
 7. Sishchuk L. V.Prawo handloweUkrainy: monografia / ValentynaVasylieva, OleksandrKovalyshyn, Liliana Sishchuk; podredakcjaprof. ValentynyVasylievoji. Iwano-Frankowsk. 2017. 286 str. (розділ 4).
 8. Сіщук Л. В. Теоретико-правові підходи до розуміння поняття реорганізації.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 33. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С.132 – 136.
 9. Сіщук Л. В. Спадкування корпоративних прав учасника господарського товариства.Науковий вісник Ужгородського національного університету: Науковий фаховий журнал. Серія «Право». Випуск 23. Частина 2. Том 1. м. Ужгород, 2014.  Випуск 23.  С. 172 – 177.
 10. Сіщук Л. В. Особливості правонаступництва в корпоративних відносинах при реорганізації господарських товариств.Международныйнаучно-практическийправовой журнал «Закон и Жизнь», 2014. №2/3 (266). С. 145 – 148.
 11. Сіщук Л. В. Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2015. С. 32 – 36.
 12. Сіщук Л. В. Правові наслідки виходу учасника з господарського товариства. Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В. А. Випуск 3. Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. С. 133 – 143.
 13. Сіщук Л. В. Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. С. 150 – 154.
 14. Sishchuk L. Regulation of theprocedure of alienation of a shareintheauthorizedcapitalunderthecontract of saleinlimitedliabilitycompanies. Evolution of privatelaw. vol. II. editedbyPiotrPinior, EwaZielinskaandMateuszZaba. Katowice, 2016. P. 73 – 82.
 15. Сіщук Л. В. Сутність корпорації у корпоративному праві України: теоретичний аспект. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 17, 2017. / Редкол.: Крупчан О. Д. та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2017. С. 43 – 48.
 16. Сіщук Л. В. Акціонерний договір: аналіз чинного і перспективного корпоративного законодавства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С. 161 – 175.
 17. Сіщук Л. В. Управління корпоративними правами до прийняття спадщини. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 18, 2018 р. Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2018. С. 95 – 100.
 18. Сіщук Л. В. Новели законодавства щодо корпоративного договору. Підприємництво, господарство і право. № 10. 2018. С. 49 – 54.
 19. Сіщук Л. В. Органи управління у товаристві з обмеженою відповідальністю: огляд новел законодавства. Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В. А. Випуск 8. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. С. 89 – 99.
 20. Liliana V. Sishchuk, Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak. LegalRegulation of the Non-Entrepreneurial LegalEntities’Status: ForeignExperiencebyAlla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak, andLiliana V. Sishchuk. Journal of AdvancedResearchinLawandEconomics. Fall. 2018. Volume IX, Issue 5(35). P. 1806 – 1819. ISSN 2068-696X URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3413 Dateaccessed: 19 june 2019. Doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.5(35).36. Міжнародна наукометрична база Scopus.
 21. Сіщук Л. В. Правове регулювання проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. URL: www.lsej.org.ua
 22. Сіщук Л. В. Визнання рішень загальних зборів ТОВ недійсними як спеціальний спосіб захисту корпоративних прав. Міжнародний журнал «Право і суспільство»: за ред. д-ра юрид. наук, проф. Васильєвої В. А. Випуск 10. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 101 – 113.
 23. Сіщук Л. В. Визнання договору іпотеки недійсним: новели судової практики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 49. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С. 134 – 144.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:«Корпоративне управління», «Розпорядження корпоративними правами», «Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах» для магістрів спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Корпоративне право».

Коло наукових інтересів: корпоративне право, акціонерне право, договірне право тощо.

Наукова діяльність.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Правонаступництво в корпоративних правовідносинах».

Є автором понад 60наукових праць, з них 57 наукового і 8 навчально-методичного характеру, в тому числі 13 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 1 публікація, опублікованa англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 39 праць, з них 31 наукового характеру, 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 9 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 1 публікація, опублікованa англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, а також 5 колективних монографій, у яких взято участь у співавторстві, а саме у 2015 році монографія «Корпоративне право Австрії та України», у 2016 році «Корпоративне право Польщі та України», «Договір як універсальна форма правового регулювання», у 2017 році монографія «Корпоративне право України: проблеми теорії та практики», у 2019 році «CorporateLaw of Ukraine».

Організаційна діяльність.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 20.05.1.14 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Головний редактор газети «Юрфакти+» (видання ННЮІ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Член редакційних колегій:

 1. Електронного наукового журналу IusPrivatum (legaldoctrineandpractice / правова доктрина і практика).
 2. Науково-практичного господарсько-правового журналу «Підприємництво, господарство і право».
 3. Наукового фахового журналу «Юридична Україна».