Стефанишин Н. М.

Наталія Михайлівна СТЕФАНИШИН

доцентка кафедри цивільного права, кандидатка юридичних наук, доцентка

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2004-2009 р. р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «магістр права».

2014 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

2019 р. – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

З 2010 по 2011 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В період з вересня 2011 по серпень 2014 р. працювала на посаді викладача юридичного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2014 по грудень 2017 р. – викладач кафедри цивільного права  Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

В січні 2018 р. переведена на посаду доцента кафедри цивільного права  Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», де й працює сьогодні.

Монографії:

 1. Бойко Н.М. Договір позички: монографія / Бойко Наталія Михайлівна. Івано–Франківськ, Нова Зоря.  2015. 289 с.
 1. Проблеми сучасного сімейного права: монографія / І.С. Лукасевич-Крутник, В.О. Кожевникова, Н.С. Бутрин-Бока, Н.М. Стефанишин та інші. Тернопіль: ЗУНУ, 2020. 208 с.

Наукові статті та інші наукові праці:

 1. Стефанишин Н.М. До визначення поняття права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України / Н.М. Стефанишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск ХLІІ. Івано–Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2016. С. 110–118.
 2. Стефанишин Н.М. Категорія інтересу у приватному праві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск ХLIII. Івано–Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2017. С. 175-186.
 3. Бойко Н. М. Сторони та зміст договору позички / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 28. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2012. С. 84–88.
 4. Бойко Н. М. Правові наслідки порушення умов договору позички / Н. М. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 19. Том ІІ. Ужгород. 2012. С. 17-19.
 5. Бойко Н. М. Зміна умов договору позички, розірвання та припинення договору / Н. М. Бойко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 3 (43). Хмельницький. 2012. С. 113–116.
 6. Бойко Н. М. Відокремлення договору позички від договору прокату / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 31. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2013. С. 127–137.
 7. Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 32. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2013. С. 72–86.
 8. Бойко Н. М. Порівняльна характеристика договору позички та договору позики / Н. М. Бойко // Університетські наукові записки: Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Випуск 7. Івано-Франківськ. 2013. С. 248–254.
 9. Бойко Н. М. Понятие и юридическая природа договора ссуды / Н. М. Бойко // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. № 8/2 (260). Кишинев (Молдова). 2013. С. 72-75.
 10. Стефанишин Н.М. Смарт-контракт в цивільному праві України /Н.М. Стефанишин// Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 20 березня 2020 р.). С. 19-22.
 11. Стефанишин Н.М. До питання про співвідношення понять «охорона прав інтелектуальної власності» та «захист прав інтелектуальної ласності» /Н.М. Стефанишин// Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (30 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ, 2020. С.76-80.
 12. Стефанишин Н.М. Правове регулювання криптовалюти в Україні /Н.М. Стефанишин// Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с.

Публікації у виданнях, що включені до науко метричних баз Scopus:

 1. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Daryna V Koucherets, Sergii O Koroied. Meditation in medicine: comparative analysis of Ukrainian and foreign legislation /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Daryna V Koucherets, Sergii O Koroied// Journal of legal, Ethical and Regulatory. 2018. Special Issue 1. Volume 21. P. 1-8.
 2. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska. Analysis of Ukrainian Legislation on Surrogate Motherhood in Comparison with US and EU Legislative Norms /Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska// Medicine and Law. 2019. Volume 38, No. 2.   211-223.
 3. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied. Institute of Dispute Resolution by the Participation of a Judge in the Court of Ukraine: Joint and Differernt Characteristics with the Institute of Mediation in Ukraine /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 5 (35). Volume P. 1653-1659.
 4. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska. Surrogate Motherhood: Analysis of the Basis of the Legislation of Ukraine and Foreign Countries /Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 6 (36). Volume P. 2176-2189.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: “Правове регулювання договору дозички” (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.А. Васильєва).  Дисертація захищена в травні 2014 р. у спеціалізованій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Автор понад 70 наукових праць опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 4 публікації, опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus.

У 2018 році взяла участь у Міжнародних конференціях, які проводилися в Республіці Молдова 23-24 березня 2018 р., та Республіці Польща 17 квітня 2018 р., про що засвідчують відповідні сертифікати.

Під керівництвом Стефанишин Н.М. здійснюється написання наукових робіт, дві з яких, опубліковані у збірнику студентських наукових праць Еврика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», зокрема, наукова праця Мальцевої Валентини «Шлюбний договір», Еврика – ХVІІІ: збірник студентських наукових праць; Костромін Юлії «Становлення та розвиток біржової діяльності в Україні», Еврика – ХIX: збірник студентських наукових праць.

Пройшла стажування з 06.05.2019 р. до 06.06.2019 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Тема: «Розвиток правової освіти та науки: досвід юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Право інтелектуальної власності», «Судовий захист прав інтелектуальної власності», «Підприємницьке право», «Господарське право України», «Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС».

Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності; гармонізація законодавства України щодо правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу; договірне право; господарське право; сімейне право.

Організаційна діяльність

 • член редакційної колегії фахового наукового збірника «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);
 • член редакційної колегії збірника наукових статей Міжнародного журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal «Law & Society») (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника);
 • відповідальна за проведення профорієнтаційної роботи ННЮІ за напрямом «робота з коледжами; взаємодія із
  службами Університету, які займаються профорієнтаційною та іміджевою діяльністю»;
 • з 2014 року по сьогоднішній день забезпечує організацію та проведення інформаційної та профорієнтаційної роботи навчальнонаукового юридичного інституту;
 • дописувач інститутської газети «Юрфакти+»;
 • впродовж роботи в інституті є куратором акдемічних груп.