Стефанишин Наталія Михайлівна

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2004-2009 р. р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «магістр права».

2014 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

2019 р. – доцент кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

З 2010 по 2011 р. прийнята на посаду асистента кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В період з вересня 2011 по серпень 2014 р. працювала на посаді викладача юридичного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2014 по грудень 2017 р. – викладач кафедри цивільного права  навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

В січні 2018 р. переведена на посаду доцента кафедри цивільного права  навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 1. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Daryna V Koucherets, Sergii O

Koroied. Meditation in medicine: comparative analysis of Ukrainian and foreign legislation /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Daryna V Koucherets, Sergii O Koroied// Journal of legal, Ethical and Regulatory. 2018. Special Issue 1. Volume 21. P. 1-8.

 1. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska.

Analysis of Ukrainian Legislation on Surrogate Motherhood in Comparison with US and EU Legislative Norms /Valentina A. Vasilieva,  Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska// Medicine and Law. 2019. Volume 38, No. 2.  P. 211-223.

 1. Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska,

Sergii O Koroied. Institute of Dispute Resolution by the Participation of a Judge in the Court of Ukraine: Joint and Differernt Characteristics with the Institute of Mediation in Ukraine /Oleksandra O Karmaza, Nataliia M Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska, Sergii O Koroied// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 5 (35). Volume 9. P. 1653-1659.

 1. Valentina A. Vasilieva, Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska.

Surrogate Motherhood: Analysis of the Basis of the Legislation of Ukraine and Foreign Countries /Valentina A. Vasilieva,  Natalia M. Stefanyshyn, Tetiana Ya. Skhab-Buchynska// Journal of Advanced Research in Law and Economics. Fall 2018. Issue 6 (36). Volume 9. P. 2176-2189.

 1. Стефанишин Н.М. До визначення поняття права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України / Н.М. Стефанишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск ХLІІ. Івано–Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2016. С. 110–118.
 2. Стефанишин Н.М. Категорія інтересу у приватному праві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск ХLIII. Івано–Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2017. С. 175-186.
 3. Бойко Н.М. Договір позички: монографія / Бойко Наталія Михайлівна. Івано–Франківськ, Нова Зоря. 2015. 289 с.
 4. Бойко Н. М. Сторони та зміст договору позички / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 28. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2012. С. 84–88.
 5. Бойко Н. М. Правові наслідки порушення умов договору позички / Н. М. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 19. Том ІІ. Ужгород. 2012. С. 17-19.
 6. Бойко Н. М. Зміна умов договору позички, розірвання та припинення договору / Н. М. Бойко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 3 (43). Хмельницький. 2012. С. 113–116.
 7. Бойко Н. М. Відокремлення договору позички від договору прокату / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 31. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2013. С. 127–137.
 8. Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Випуск 32. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2013. С. 72–86.
 9. Бойко Н. М. Порівняльна характеристика договору позички та договору позики / Н. М. Бойко // Університетські наукові записки: Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Випуск 7. Івано-Франківськ. 2013. С. 248–254.
 10. Бойко Н. М. Понятие и юридическая природа договора ссуды / Н. М. Бойко // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. № 8/2 (260). Кишинев (Молдова). 2013. С. 72-75.

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: “Правове регулювання договору дозички” (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.А. Васильєв).  Дисертація захищена в травні 2014 р. в спеціалізованій раді Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Автор понад 40 наукових праць опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 4 публікації, опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus.

Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності; гармонізація законодавства України щодо правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу; договірне право; господарське право.

Стефанишин Н.М. бере активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Так, у 2018 році взяла участь у Міжнародних конференціях, які проводилися в Республіці Молдова 23-24 березня 2018 р., та Республіці Польща 17 квітня 2018 р., про що засвідчують відповідні сертифікати.

Під керівництвом Стефанишин Н.М. здійснюється написання наукових та магістерських робіт, дві з яких, опубліковані у збірнику студентських наукових праць Еврика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», зокрема, наукова праця Мальцевої Валентини «Шлюбний договір», Еврика – ХVІІІ: збірник студентських наукових праць; Костромін Юлії «Становлення та розвиток біржової діяльності в Україні», Еврика – ХIX: збірник студентських наукових праць.

Виступає внутрішнім та зовнішнім рецензентом магістерських та наукових робіт, що виконуються за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, а також, залучається для написання відгуків на автореферати та підготовку експертних наукових висновків на запити Верховного Суду України та Конституційного Суду України.

Стефанишин Н.М. виступає офіційним опонентом кандидатських дисертацій.

Організаційна діяльність

Член редакційної колегії фахового наукового збірника «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), член редакційної колегії збірника наукових статей Міжнародного журналу «Право і суспільство» (International Scientific Journal “Law & Society”) (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Приділяє значну увагу підвищенню професійного рівня, набуттю та обміну досвіду. З 11 червня 2018 року по 15 червня 2018 року пройшла Міжнародне стажування в Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі  (Республіка Польща) на тему: «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців», а також, пройшла стажування з 06 травня 2019 року по 06 червня 2019 року на кафедрі приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему: «Розвиток правової освіти та науки: досвід юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

З 2014 року по сьогоднішній день забезпечує організацію та проведення інформаційної та профорієнтаційної роботи навчальнонаукового юридичного інституту, є дописувачем інститутської газети «Юрфакти+»;

Впродовж роботи в інституті є академнаставником, сьогодні, куратор групи ПР33 навчально-наукового юридичного інституту.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Право інтелектуальної власності», «Реалізація прав інтелектуальної власності», «Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності», «Господарське право».