Загальна інформація

  У 2007 році в юридичному інституті відкрито магістратуру за спеціалізацією 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право з ліцензійним обсягом 25 студентів денної та 25 студентів заочної форм навчання.

  На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 Навчально-науковому юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

  З 2017/2018 навчального року кафедра цивільного права для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Право» забезпечує вивчення вибіркових навчальних дисциплін для набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького характеру у сфері корпоративного та приватного права.  

Відповідно до оновленої освітньо-професійної програми підготовки магістрів, починаючи з 2023/2024 н.р. кафедра цивільного права забезпечує викладання двох обов’язкових навчальних дисциплін: ДОГОВІР ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ФОРМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ та АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА.