Науково-дослідна тематика

Науково-дослідна робота кафедри цивільного права здійснюється в межах теми наукових досліджень:

«Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» / «Legal problems of propetry realization and no property person rights in the conditions of market economy» (номер державної реєстрації – 0110U001557

Науковий керівник: кандидатка юридичних наук, доцентка Гейнц Руслана Миколаїввна

Терміни виконання: 02.2010-02.2025 р.р.

Мета: Виявлення теоретичних та практичних проблем здійснення майнових та особистих немайнових прав чинним цивільним законодавством та обгрунтування конкретних пропозицій щодо вдосконалення цивільно-правового регулювання суспільних відносин / Installation of theoretical and practical problems realization property and personal non-property rights by applicable civil law and justification of concrete proposals for the elimination of civil law regulation of public relations 

Очікуваний результат: захист дисертацій, написання монографій, публікація наукових статей, участь в науково-практичних конференціях, опублікування тез доповідей.

Тематичні напрями досліджень науково-педагогічних працівників кафедри:

 • розробка науково-теоретичного обґрунтування вдосконалення цивільно-правового регулювання корпоративних правовідносин;
 • розробка перспективного законодавства у сфері договірного права;
 • виявлення особливостей та вдосконалення правових норм у сфері регулювання сімейних правовідносин;
 • правове регулювання надання послуг та захисту прав споживачів;
 • вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності.

За цією тематикою аналізується судова практика, проводяться круглі столи, науково-практичні конференції та семінари в яких беруть участь юристи-практики (судді, адвокати, нотаріуси), готуються дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Кафедра цивільного права активно приймає участь у щорічних наукових конференціях університету, забезпечуючи роботу цивільно-правової секції та у наукових конференціях, які проводять інші вузи.

Наукові видання кафедри цивільного права:

 • Васильєва В. А. Договір консигнації: монографія. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 148 с.
 • Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006. 346 с.
 • Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): монографія. Акад. прав. Наук України. НДІ приват. Права і підприємництва. К, 2009. 155 с.
 • Богославець В. М. Договори про надання правових послуг: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. 176 с.
 • Зеліско А. В. Правовий статус споживчих товариств: монографія. Івано-Франківськ, Сімик, 2011. 184 с.
 • Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2012. 190 с.
 • Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. К.: Юрінком Iнтер, 2013. 320 с.
 • Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб: монографія. Івано-Франківськ, прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. 500 с.
 • Зозуляк О. І. Реалізація цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у договірній формі: монографія. Івано-Франківськ, Нова Зоря. 2013. 216 с.
 • Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі право припинення цивільних відносин: монографія. К.: Ін. Юре, 2014. 376 с.
 • Бойко Н. М. Договір позички: монографія. Івано-Франківськ, Нова зоря. 2015. 290 с.
 • Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. 445 с.
 • Зозуляк О. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. 432 с.
 • Мироненко І. В. Інститут права сусідства : теоретичні та практичні аспекти: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 341 с.
 • Схаб-Бучинська Т.Я. Обмеження договірної свободи в цивільному праві України: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2020. 211 с.
 • Данилюк М.Б. Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин: монографія. Івано-Франківськ. Видавець Кушнір Г.М., 2020. 344 с.
 • Коструба А. В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження : монографія. К. : Грінвич, 2021. 400 с.
 • Парута Ю.І. Громадські об’єднання як учасники цивільних правовідносин. Івано-Франківськ. 2021. 220 c.

Тематичний план науково-дослідної роботи на 2024 рік

№ з/п Назва науково-дослідної роботи,

№ державної реєстрації,

прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання)

Організація – замовник Термін виконання (роки початок – закінчення роботи) Обсяг фінансування на 2023 р. (якщо фінансування передбачене) Очікуваний науковий результат у 2023 році Наукові секції за фаховими напрямами (згідно переліку)
1 2 3 4 5 6 7
1. Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки

 

Фундаментальна НДР

№ 0110U001557

 

Доктор юридичних наук, професор

 

Васильєва Валентина Антонівна

 

Прикар-патський національний університет імені Василя Стефаника 02.2020–02.2025 В межах робочого часу Опублікувати 2 навчальні підручники (посібники).

Опублікувати десять наукових статей, присвячених правовому регулюванню здійснення майнових та особистих немайнових прав, у фахових виданнях категорії “Б”.

Видати в електронній формі збірник наукових праць, присвячених договірному регулюванню відносин (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання»)

18. Право

План науково-дослідної роботи затверджено на засіданні кафедри цивільного права (протокол №9 від 12 січня 2024 року)

Зав. кафедрою цивільного права, к.ю.н.                        Руслана ГЕЙНЦ

12.01.2024 р.