Наукова школа

Кафедра цивільного права є осередком Прикарпатської цивілістичної школи, створення і становлення якої відбулося після здобуття Україною незалежності. Цей період української цивілістики характеризується істотними змінами в підходах і напрямах розвитку української цивілістичної думки, що знайшло своє відображення в основоположних засадах і наукових результатах Прикарпатської цивілістичної школи. Наукові дослідження колективом кафедри проводяться в рамках наукової теми: «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації – 0110U001557).

Засновником Прикарпатської цивілістичної школи є професор, д.ю.н., академік НАПрН Луць Володимир Васильович, який з 1996 до 2002 року очолював кафедру цивільного права і процесу. Визначальним етапом у формуванні Прикарпатської цивілістичної школи стало відкриття у вересні 1997 року на базі кафедри цивільного права і процесу аспірантури за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Під керівництвом проф. Луця В. В. у 2000 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: «Правове регулювання відносин за договором консигнації», а у 2006 році – доктора юридичних наук на тему: «Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг» захистила Васильєва В.А. Роботи проф. Васильєвої В.А., яка у 2002 році обійняла посаду завідувача кафедрою, стали підґрунтям для розвитку такого напряму наукових досліджень Прикарпатської цивілістичної школи як договірне регулювання відносин загалом і послуг, зокрема. Тематиці договірного права присвячено половину захищених дисертаційних робіт, зокрема: «Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України» (Бородовський С.О., 2005 р.), «Шлюбний договір: порівняльно-правовий аналіз законодавства різних правових систем» (Олійник О.С., 2009 р.), «Договір на користь третьої особи в цивільному праві України» (Кузьмич О.Я., 2010 р.), «Цивільно-правове регулювання відносин за договором про надання комунальних послуг» (Гейнц Р.М., 2011 р.), «Договір як підстава виникнення цивільно-правового зобов’язання» (Васильєва В.В., 2013 р.), «Цивільно-правове регулювання управління майном» (Албу А. А., 2016 р.), «Захист прав споживачів транспортних послуг» (Гришко У.П., 2017 р.), «Правове регулювання злиття та приєднання юридичних осіб за правом України та Європейського Союзу» (Саветчук В.М., 2019 р.), «Правове регулювання договору медичного страхування» (Петечел Н.М., 2021 р.) та ін. Загалом це – 35 дисертаційних робіт.

Колектив вчених-цивілістів Прикарпатської цивілістичної школи сьогодні представлений не тільки професорсько-викладацьким складом кафедри цивільного права, а й викладачами інших кафедр навчально-наукового юридичного інституту, а саме: кафедра судочинства – 3 кандидати юридичних наук: доц. Логвінова М.В., доц. Кузьмич О.Я., викл. Ганкевич О.М., кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права – 3 кандидати юридичних наук: викл. Албу А.А., викл. Федорончук А.В. та викл. Зінич Л.В. Сьогодні Прикарпатську цивілістичну школу очолює директор навчально-наукового юридичного інституту професор Васильєва В.А. Прикарпатська цивілістична школа стала висхідною ланкою у науковій діяльності на сьогодні вже докторів юридичних наук Пленюк Мар’яни Дмитрівни та Калаура Івана Романовича.

Важливим етапом розвитку Прикарпатської цивілістичної школи стало створення у 2016 році спеціалізованої вченої раду К 20.051.14 із прийняттям до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії у галузі права) за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. За період її діяльності було захищено 19 кандидатських дисертацій. У 2017 році на базі навчально-наукового юридичного інституту було відкрито докторантуру за спеціальністю 081 «Право».

Результатом роботи наукової школи  є фахові статті, тези конференцій, захищені кандидатські дисертації, в яких досліджується цивільне-правове регулювання корпоративних правовідносин на основі нової законодавчої бази; науково-теоретичне обґрунтування вдосконалення чинного  законодавство у сфері цивільно-правового регулювання майнових та особистих немайнових прав фізичних і юридичних осіб; розробка перспективного законодавство у сфері договірного права, виявлення особливостей та вдосконалення правових норм у сфері регулювання сімейних правовідносин та відносин права інтелектуальної власності.

Результати наукових досліджень Прикарпатської цивілістичної школи знайшли своє втілення у 4 докторських, 56 кандидатських дисертацій, з них 2 докторських та 14 кандидатських дисертацій захищено під керівництвом проф. Луця В. В., 1 докторська та 17 кандидатських дисертацій – під керівництвом проф. Васильєвої В. А., 4 кандидатські дисертації захищено під керівництвом доц. Зозуляк О. І., 3 – під керівництвом доц. Логвінової М. В., 2 – під керівництвом доц. Банасевич І. І., по одній – під керівництвом доц. Зеліско А.В. та доц. Гейнц Р. М. З 2020 року результати наукових досліджень Прикарпатської цивілістичної школи включають також 6-ть дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права за спеціальністю 081 «Право», тематика яких стосується приватноправового регулювання суспільних відносин 3 з яких захищені під керівництвом проф. Васильєвої В. А., 1 – під керівництвом проф. Луця В.В., 1 – під керівництвом проф. Зозуляк О.І. та 1 – під керівництвом проф. Коструби А.В.

Одним із основних напрямів дослідження Прикарпатської цивілістичної школи є проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин. Цьому сприяє функціонування на базі навчально-наукового юридичного інституту Лабораторії проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. За цим напрямом були захищені, зокрема, такі дисертаційні роботи: «Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект)» (Саракун І.Б., 2008 р.), «Правонаступництво в корпоративних правовідносинах» (Сіщук Л.В., 2014 р.), «Цивільно-правові способи захисту корпоративних прав» (Сліпенчук Н.А., 2014 р.), «Здійснення та захист переважних прав в корпоративних правовідносинах» (Бабецька І.Я., 2014 р.), «Правочин як підстава виникнення корпоративних прав» (Бутрин Н.С., 2014 р.), «Корпоративний договір» (Сигидин М.М., 2016 р.), «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин» (Данилюк М.Б., 2019 р.) та ін. Впродовж 2002-2021 років спільно з Лабораторією проблем корпоративного права було проведено 19 наукових заходів, серед яких – семінари, всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи, присвячені проблематиці корпоративного права в Україні та інших європейських країнах.

Науковці Прикарпатської цивілістичної школи є співавторами серії монографій з корпоративного права: 1). Корпоративне право Австрії та України: монографія. В. А. Васильєва, О. Р. Ковалишин, Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2015. 250 с. 2). Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В.А., Гербет Анджей, Ковалишин О.Р. [та ін.]; за ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 377 с. 3).Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. 612 с., 4) Corporate Law of Ukraine: scientific and practical manual / Vasylyeva V. A., Zelisko A. V., Sishchuk L. V. [and others]; ed. prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. 258 p., 5) Науково-практичний коментар Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (коментар до ст. ст. 1, 2, 3, 4 Закону України «Про ТОВ та ТДВ») / Васильєва В. А., Луць В. В., Сіщук Л. В. [та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ. Видавництво «Право»: Харків, 2020, 6) Коструба А. В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження: монографія. К. : Грінвич, 2021. 400 с.

Сучасні дослідження колективу кафедри цивільного права навчально-науково юридичного інституту також охоплюють проблематику юридичної особи в цивільному праві. У 2017 році представниками Прикарпатської цивілістичної школи було захищено 2 докторські дисертації, а саме: «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин» (Зеліско А.В.), «Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти» (Зозуляк О.І.).

Наукові інтереси Прикарпатської цивілістичної школи торкаються проблематики сімейного права. За цим напрямом захищено 3 кандидатські дисертації та здійснюється робота над докторською дисертацією на тему «Здійснення та захист сімейних прав за законодавством України; теоретичні та практичні аспекти» (доц. Логвінова М.В.).

Останнім часом спостерігається тенденція на розширення напрямів досліджень Прикарпатської цивілістичної школи  проблематикою правового регулювання відносин у сфері права  інтелектуальної власності та споживчого права. Низка кандидатських дисертацій Прикарпатської цивілістичної школи присвячена тематиці захисту прав споживачів послуг. У площині споживчого права працює доц. Банасевич І.І., яка виконує дослідження на тему: «Договірні зобов’язання за участю споживачів (цивільно-правові аспекти)».

На терені цивілістичної школи активно розвиваються дослідження, присвячені окремим інститутам цивільного права. Результати наукових досліджень знайшли своє втілення у 18 індивідуальних монографіях.