Зеліско А. В.

Алла Володимирівна ЗЕЛІСКО

професорка кафедри цивільного права, докторка юридичних наук, професорка

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

у 2004 закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника році (освітній рівень – “Магістр”, спеціальність – „Правознавство”, кваліфікація – „Юрист”);

У 2004 – 2007 рр. навчалася у аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Правовий статус споживчих товариств»;

У вересні 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право)  на тему «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин»;

У листопаді 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного права.

Місця роботи, професійний досвід

З 2006 року – асистент кафедри цивільного права і процесу (за сумісництвом) Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

З 2007 року прийнята на посаду асистента кафедри цивільного права і процесу.

З вересня 2009 року призначена на посаду доцента кафедри цивільного права Юридичного інституту у зв’язку із обранням за конкурсом;

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права;

З вересня 2019 року переведена на посаду професора кафедри цивільного права.

Зеліско А. В. Правовий статус споживчих товариств: монографія. Івано-Франківськ, Сімик, 2011. 184 с.

Зеліско А. В. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права.Право України. 2010. № 5. С. 143–149.

Зеліско А. В. Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права.Підприємництво, господарство і право. 2010. № 7. С. 89–93.

Зеліско А. В. Ознаки корпоративних юридичних осіб : теоретико-правовий аспект.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. Вип. 24. С. 96–100.

Зеліско А. В. Система організаційно-правових форм кооперативів : проблеми адаптації до законодавства ЄС.Підприємництво, господарство і право. 2011. № 3. С. 14–18.

Зеліско А.В. Виробничі та споживчі кооперативи. Корпоративне право України. Підручник /В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. / за заг. ред. В. В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2010 р. 380 с. (у співавторстві).

Зеліско А. В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство.Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. С. 249 – 254.

Зеліско А. В. Забезпечення системності у правовому регулюванні статусу обслуговуючих кооперативів.Вісник Вищої ради юстиції. № 3 (11). 2012. С. 74 – 81.

Зеліско А. В. Засновницький договір: уніфікація застосування договірної конструкції при створенні юридичних осіб корпоративного типу.Підприємництво, господарство і право. 2013. № 10. С. 3 –7.

Зеліско А. В. Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів.Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. Вип. 59. С. 250–256.

Зеліско А.В. Загальні засади інвестування та провадження підприємницької діяльності. Корпоративне право Австрії та України: монографія. Васильєва В.А., Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В.А. Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2015. С. 113 – 125.

Зелиско А. В. Доктрина и практика применения конструкций предпринимательских юридических лиц частного права: взгляд сквозь призму компаративистики. Международный научно-практический правовой журнал «LegeasiViata». Februarie, 2015. C. 36 – 40.

Зеліско А. В. «Підприємницька юридична особа приватного права» як системоутворююче поняття. Право України. № 4. 2015. С. 97 – 105.

Зелиско А.В. Характерные признаки предпринимательскихюридическихлицчастного права. ВесникБелорусскогоГосударственногоУниверситета. Сер. 3. 2015. № 3. С. 102 – 106.

Zelisko A.V. ThetypesoftheentrepreneuriallegalentitiesofprivatelawofUkraine.EwolutionofPrivateLaw. Vol. 2: editedbyPiotrPinior, EwaZielinskaandMateuszZaba. Katowice : wydawnictwouniwersytetuSlaskiego, 2015. p. 74 – 83.

Зеліско А.В. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права.Право України. 2016. №1. С. 144 – 152.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз.Підприємництво, господарство і право. 2016. № 4. С. 19–25.

Зеліско А. В. Правовий статус засновників (членів) фермерського господарства в якості підприємницької юридичної особи приватного права.Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2016. № 4. С. 75–78.

Зеліско А.В. Принципи договірного регулювання цивільних правовідносин у механізмі правового регулювання. Договір як регулятор сімейних правовідносин (п. 2.1. розділу 2; п. 4.2. розділу 4). Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія. За заг. ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 95-111. С. 284-310.

Зеліско А. В. Критерії ідентифікації юридичної особи приватного права в якості підприємницької.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. Вип. 40. С. 39–47.

Зеліско А. В. Зміст правосуб’єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права.Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 4. С. 65–73.

Зеліско А. В. Правосуб’єктність підприємницьких юридичних осіб приватного права: доктринальний аналіз.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. № 5. С. 60–65.

Зеліско А. В. Юридичні акти як форма реалізації правосуб’єктності підприємницьких юридичних осіб приватного права.Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. Вип. 42. С. 70–83.

Зеліско А. В. Теоретико-прикладний аналіз полісемії поняття «підприємство» у вітчизняній правовій системі.Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2016. № 6. С. 84–88.

Зеліско А. В. Унітарне приватне підприємство в якості підприємницької юридичної особи приватного права.Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Вип. 42. С. 78–82.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення.Юридична Україна. 2017. № 1. С. 13–21.

Зеліско А. В. Корпоративна юридична особа: теоретико-правовий аналіз.Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 30–33.

Зеліско А. В. Правова характеристика сучасного стану та тенденцій модифікації системи господарських товариств.Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 15–20.

Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин : монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2016. 445 с.

Зеліско А.В. Загальні засади інвестування та провадження економічної діяльності; Загальні принципи інвестування та започаткування господарської діяльності; Спеціальні принципи інвестування та започаткування господарської діяльності іноземцями; Компанії у порівнянні з іншими типами корпорацій та інвестиційними інструментами; Компанії та ринок капіталів (підрозділ 1.1., 1.5.-1.6., 2.5.-2.6. частини 2). Корпоративне право Польщі та України: монографія / за ред. проф. В.А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. с. 183-187, с. 200-206, с.206-211, с. 229-234, с. 234-239.

Зеліско А.В. Принципи корпоративного права. Корпорація як суб’єкт корпоративних відносин (п. 1.4. розділу 1, п. 2.1. розділу 2.) Корпоративне право України : проблеми теорії та практики. За заг.ред. проф. В.А. Васильєвої; Нац.акад. правових наук України, Науково-дослід. Ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака, Лабораторія проблем корпоративного права, Навчально-наук. юрид. ін-т. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 54-73. С. 108-128.

GeneralPrinciplesofInvestingandConductingEconomicActivity. GeneralPrinciplesofInvestingandLaunchingBusiness. SpecialPrinciplesofInvestingandLaunchingBusinessbyForeignPersons. CompaniesvsOtherTypesofCorporationsandInvestmentVehicles. CompaniesandCapitalMarket. CorporateLawofUkraine: scientificandpracticalmanual / Vasylyeva VA, Zelisko AV, Syschuk LI; ed. prof. V. Vasylyeva. Ivano-Frankivsk, 2019. C. 7-12. C.29-36. C. 36-41. C. 74-79. C. 79-85.

Valentyna A. Vasylyeva, Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak. CooperativesinUkraine: ApplicativePeculiaritiesofLegalIntegrationuptothe EU Standards.JournalofAdvancedResearchinLawandEconomics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1789-1797.

Alla V. Zelisko, Olga I. Zozuliak, andLiliana V. Sishchuk. LegalRegulationoftheNon-EntrepreneurialLegalEntities’ Status: ForeignExperience.JournalofAdvancedResearchinLawandEconomics. Volume IX. Issue 6(36), Fall 2018. P. 1806-1819.

Vasylyeva, Valentina A.; Zelisko, Alla V.; Zinych, Liubomyr V. PeculiaritiesofPatentingArtificialIntelligenceintheUnitedStatesandCountriesoftheEuropeanUnion.JournalofAdvancedResearchinLawandEconomics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue8(38) Winter 2018. P. 2853-2859.

Zelisko A.V., Vasylyeva V.A., Malyshev B. V., Khomenko M.M., Sarana S.V. CivillawregulationofcontractsforjointactivityinUkraineandotherpost-socialiststates.AsiaLifeSciencies: TheAsianInternationalJournalofLifeSciencies. Issue 2, December 2019, Pages 913-925.

Викладацька діяльність.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Корпоративне право України», «Інвестиційне право», «Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу» (англ. мовою) для студентів магістратури спеціалізації «Корпоративне право». Також нею забезпечуються дисципліни в межах аспірантури «Вчення про виключні права», «Об’єкти цивільних прав та їх оборотоздатність».

В коло наукових інтересів входить значний спектр питань, пов’язаних із корпоративним правом, інвестологією, правом компаній ЄС, акціонерним правом, договірним правом, сімейним правом тощо.

Наукова діяльність.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Правовий статус споживчих товариств».

  Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) «Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин». Науковий консультант – д.ю.н., проф. В.А. Васильєва.

Є автором понад 110 наукових праць, в тому числі 34 фахових статей у наукових виданнях, внесених до переліку ВАК (в т.ч. 6 – в іноземних виданнях, 4 – у системі Scopus), 70 публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій, є автором 2 монографій, співавтором 5 колективних праць (1 підручника та 5 монографій), а також 20 видань навчально-методичних характеру.

Під її керівництвом у 2019 році Данилюк М.Б. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Організаційна діяльність.

Здійснює керівництво науковим гуртком «Цивілістичний клуб» при кафедрі цивільного права, в межах якого забезпечується наукова діяльність студентів магістратури. Під керівництвом Зеліско А.В. здійснюється написання наукових робіт студентів, які є призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт як загально-правового, так і спеціально-правового спрямування.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 20.05.1.14 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Входить до складу редакційної колегії наукового фахового видання Навчально-наукового юридичного інституту «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України».