Гейнц Руслана Миколаївна

Завідувач кафедри цивільного права,

кандидат юридичних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1984-1989 р.р. – Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «прикладна математика», кваліфікація «математик»

2002-2006 р.р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист, викладач права» (без відриву від виробництва)

2011 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2013 р. – доцент кафедри цивільного права

Місця роботи, професійний досвід

1989-1996 р.р. – в/о «Карпати», відділ АСУ

1996-1998 р.р. – Івано-Франківський регіональний центр сертифікатних аукціонів

1999-2000 р.р. – Івано-Франківське регіональне відділення Державного інноваційного фонду України

2000-2001 р.р. – Івано-Франківське регіональне відділенні Української державної інноваційної компанії

Педагогічну діяльність розпочала у 2003 році в Івано-Франківському фінансово-комерційному кооперативному коледжі. З вересня 2004 до червня 2007 р. працювала за сумісництвом в Інституті менеджменту та економіки «Галицька академія».

У вересні 2007 прийнята на посаду асистента кафедри гуманітарних наук Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія».

З 2009 до 2011р.р. – старший викладач кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки ПВНЗ «Галицька академія».

З вересня 2011 до серпня 2018 р. – робота на посаді доцента кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З вересня 2018 р. переведена на посаду завідувача кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 1. Гейнц Р. М.Підприємницьке право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2008. 232 с.
 2. Гейнц Р. М.Непоіменовані договори. Змішані договори // Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія (підрозділи 3.2.5 та 3.2.6 розділу 3)/ за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 193-237
 3. Гейнц Р. М.Організаційно-правові форми юридичних осіб – суб’єктів підприємництва. Наукові вісті Галицької академії. Збірник наукових статей, 2008. № 2(14). С. 171–175.
 4. Гейнц Р. М.Комунальна послуга як правова категорія. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. Збірник наукових статей. 2009. Випуск XXI. С. 103–109.
 5. Гейнц Р. М.Істотні умови договору про надання комунальних послуг. Університетські наукові записки. Збірник наукових статей. 2009.  Випуск 4 (32) С. 76 – 80.  
 6. Гейнц Р. М.Поняття договору про надання комунальних послуг.  Університетські наукові записки. Збірник наукових статей. 2010. Випуск 4 (36).  С. 96–100.
 7. Гейнц Р. М.Сторони договору про надання комунальних послуг.  Вісник господарського судочинства. 2011.  № 2.  С. 152–159.
 8. Гейнц Р. М.Правове регулювання укладення договору про надання комунальних послуг. Юридична Україна. 2011. № 5. С. 51–56.
 9. Гейнц Р. М.Послуга як об’єкт цивільних прав за Цивільним кодексом України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012.  Випуск 30.  С. 86–93.
 10. Гейнц Р. М.Правове регулювання змішаного і непойменованого договорів: спільні та відмінні риси. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2012. Випуск 19. Том 2. С. 35 – 38.
 11. Гейнц Р. М.Становлення та розвиток законодавства України щодо договору про надання туристичних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2012. Випуск 20. Частина II. Том 1. С. 168 – 171.
 12. Гейнц Р. М.До питання класифікації послуг у сфері житлово-комунального обслуговування. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.  Випуск 31. С. 138–147.
 13. Гейнц Р. М. Поняття об’єднання співвласників багатоквар-тирного будинку: порівняльно-правовий аналіз законодавства України й інших країн. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. Випуск 32. С. 103–112.
 14. Гейнц Р. М.Порівняльно-правова характеристика інституту володіння за законодавством України та Німеччини. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015.  Випуск 37. C. 40 – 51.
 15. Гейнц Р. М.Порівняльна характеристика виникнення права власності на безхазяйну річ за Цивільним кодексом України та Цивільним кодексом Східної Галіції 1797 року. Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання [електронний ресурс]. Ужгород: Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».     № 5. С. 98-102.
 16. Гейнц Р. М.Речові права за законодавством Німеччини. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ:  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2016. Випуск 42. C. 45 – 58
 17. Гейнц Р. М.Порівняльно-правова характеристика сервітутів за законодавством України та Франції. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2017. Випуск 43. C.85-98.
 18. Гейнц Р. М.Речові права за законодавством Франції. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Юридичний факультет Запорізького національного університету. 2017. № 6.
 19. Гейнц Р. М.Самозахист речових прав. Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 року / Р. А. Майданик, Я. М. Романюк та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. К.: Алерта, 2019. С. 38-45.
 20. Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints, Mariya V. Lohvinova, Ihor V. Myronenko. The Place of Legal Custom in the System of Sources of Regulation of Private Relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018. P. 2540-2550

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Цивільно-правове регулювання відносин за договором про надання комунальних послуг». Дисертація захищена в 2011р. у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В. А. Васильєвої.

Автор понад 60-ти наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі автор навчального посібника «Підприємницьке право» (2008 р.), співавтор колективної монографії «Договір як універсальна форма товарного обороту (2016 р.), однієї наукової праці у виданні, що включено до наукометричної бази Scopus.

Забезпечує підготовку аспірантів: під керівництвом Гейнц Р. М. у 2019 р. Горблянським В. Я. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Захист прав споживачів за договором про надання послуг» та здійснюється керівництво підготовкою  дисертаційного дослідження аспіранткою Стратій О. О.

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України»,  «Порівняльне речове право», «Правове регулювання послуг в праві України та ЄС» і «Медичне право».

Коло наукових інтересів: речове право; договірне право; проблеми правового регулювання договорів про надання послуг.

Організаційна діяльність

 • керівник тематичного напряму «Приватне право» студентського наукового гуртка «Цивілістичний клуб».
 • член спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 • член вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту.
 • член організаційного комітету щорічної міжнародної конференції з корпоративного права (з 2013 р.) та щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції з договірного права на тему: «Договір як універсальна форма правового регулювання» (з 2018 р.)