Загальна інформація

  У 2007 році в юридичному інституті відкрито магістратуру за спеціалізацією 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право з ліцензійним обсягом 25 студентів денної та 25 студентів заочної форм навчання.

  На підставі протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 р. №29/1 Навчально-науковому юридичному інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» видано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності спеціальності 081 Право другий (магістерський) рівень в межах 200 осіб ліцензійного обсягу.

  З 2017/2018 навчального року кафедра цивільного права для здобувачів магістерського рівня вищої освіти за ОПП «Право» забезпечує поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін і набуття знань та формування професійних компетентностей у сфері корпоративного права (напрям «Корпоративне право») та приватного права (напрям «Приватне право»).

  У 2022/2023 н.р. за напрямом «Приватне право» навчаються:
на 1-му курсі – 12 студентів денної та 17 студентів заочної форм навчання;
на 2-му курсі – 13 студентів денної форми навчання;

за напрямом «Корпоративне право» навчаються:
на 1-му курсі – 12 студентів денної та 14 студентів заочної форм навчання;
на 2-му курсі –11 студентів заочної форми навчання.

Відповідно до оновленої освітньо-професійної програми підготовки магістрів, починаючи з 2021/2022 н.р. кафедра цивільного права забезпечує викладання обов’язкової навчальної дисципліни АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА, яка вивчається магістрантами у 2-му семестрі та 35-ти  дисциплін вільного вибору студента.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

  • форма підсумкового контролю – екзамен

І семестр

Банківське право України

Корпоративне право України

Актуальні проблеми науки цивільного права

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

ІІ семестр

Акціонерне право

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою)

Набуття, реалізація та захист речових прав

Захист цивільних прав та інтересів

  • форма підсумкового контролю – залік

І семестр

Правочини у корпоративному праві

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств

Інвестиційне право

Правовий статус окремих видів юридичних осіб

Корпоративне управління

Корпоративна власність

Міжнародне сімейне право

Особисті немайнові права

Медичне право

Споживче право

ІІ семестр

Охорона і захист корпоративних прав та інтересів

Судовий захист корпоративних прав

Здійснення корпоративних прав

Розпорядження корпоративними правами

Міжнародний комерційний арбітраж

Договірне право Європейського Союзу

ІІІ семестр

Способи захисту корпоративних прав

Правове регулювання обігу цінних паперів

Універсальне правонаступництво у корпоративних правовідносинах

Корпоративні права подружжя

Переважні права в корпоративних правовідносинах

Договори у сфері надання послуг

Недоговірні зобов’язання

Комерційне право Європейського Союзу (англ. мовою)

Судовий захист прав інтелектуальної власності

Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права

Санкції в цивільному праві