Коструба А. В.

Анатолій Володимирович КОСТРУБА

професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2000 р. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

2004 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2009 р. – кафедри цивільного та трудового права

2015 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

05.03.2019 р. – професор кафедри цивільного права

Місця роботи, професійний досвід

16.04.1998 р. – 10.11.2000 р. – ТзОВ «Кримський Вал», юрист

листопад 2003 р. – березень 2014 р. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, робота на посадах асистента. старшого викладача, доцента кафедри цивільного і трудового права

квітень 2014 р. – серпень 2015 р. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права

З вересня 2015 р. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри цивільного права

 1. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних правовідносин. моногр. К. : Ін Юре, 2014. 376 с.
 2. Коструба А. В. Возникновение прав и обязанностей на объекты гражданского оборота. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография (параграф 4 глава 2 раздел 2) / И. В. Спасибо-Фатеева, В. И. Крат, О. П. Печеный и др.: под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2015. С. 165- 175.
 3. Коструба А. В. Товарораспорядительный ценные бумаги. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография (параграф 7 глава 2 раздел 3) / И. В. Спасибо-Фатеева, В. И. Крат, О. П. Печеный и др.: под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2015. С .377-392.
 4. Коструба А. В. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов’язань. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Монографія / За заг. Ред. академіка НАПрН України О. Д. Крупчана; наук. Ред. А. Б. Гриняк. К., 2017. С. 111-130
 5. Пленюк М. Д., Коструба А. В. Юридичні факти в доктрині приватного права України: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. 281 с.
 6. Коструба А. В. Хоменко М. М. Приватне право Франції в умовах конвергенції європейських правових традицій. Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали. К. ТОВ “Білоцерківдрук”, 2018. 108 с. ТОВ «Білоцерківдрук», Біла церква, Україна с. 84-96.
 7. Коструба А. В. Теория правосубъектности государства (гражданско-правовой аспект). Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової); за заг. ред. Р.О. Стефанчука. К.: АртЕк, 2019. 334 с. С. 129 -142. ISBN 978-617-7264-26-1
 8. Коструба А. В., Хоменко М. М. Інтегративний підхід до формування професійних комунікативних компетентностей юристів. Реформування юридичної освіти: виклики часу. Зб. статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Кузнєцової / Відп. редактор О.В. Кохановська, О. О. Кот К.: Юридична практика, 2019. с.153-162
 9. Коструба А. В. Особливості цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних з обігом коносамента. Підприємство, господарство і право. 2002. №9. С.55-58.
 10. Коструба А. В. Реквізити коносаменту та їх правове значення. Підприємництво, господарство і право. 2003. – №1. С. 51- 54.
 11. Коструба А. В. Функціональне значення коносамента. Підприємництво, господарство і право. 2003. №5. С. 46 – 49.
 12. Коструба А. В. Правові аспекти здійснення застави коносамента як цінного папера. Підприємництво, господарство і право. 2005. №4. С. 12-15.
 13. Коструба А. В. Цивільні правовідносини і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. 2010. т. 23 (62) № 2. С. 89–96.
 14. Коструба А. В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 168–171.
 15. Коструба А. В. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання. Право України. 2011. № 3. С. 202–207.
 16. Коструба А. В. Класифікація правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві України. Вісник господарського судочинства України. 2011. № 6. С. 121–127.
 17. Коструба А. В. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події). Право України. 2011. № 6. С. 161–168.
 18. Коструба А. В. Мета і причинно-наслідковий зв’язок у механізмі правоприпинення майнових цивільних правовідносин. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 11. С. 64–67.
 19. Коструба А. В. Виконання зобов’язання як правоприпиняючий юридичний факт у зобов’язальній сфері. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 2. С. 91–95.
 20. Коструба А. В. До питання про особливості механізму припинення зобов’язання в силу правоприпиняючого юридичного факту – передання відступного. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 3. С. 3–5
 21. Коструба А. В. До питання закріплення правових моделей правоприпиняючих юридичних фактів в умовах цивільно-правового договору. Вісник господарського судочинства України. 2012. № 5. С. 79–82.
 22. Коструба А. В. Елементи механізму правоприпинення: цивільно-правовий аспект теорії юридичних фактів. Право України. 2012. № 11–12. С. 287–293.
 23. Коструба А. В. Аналогія права та закону як фактична фікція і спосіб «оздоровлення» механізму правоприпинення. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 11. С. 6–9.
 24. Коструба А. В. Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин. Вісник академії правових наук України. 2013. № 4 (75). С. 142–148
 25. Коструба А. В. Дія механізму правоприпинення зі скасувальної та відкладальної умов правочину. Право України. 2013. № 10. С. 210–217.
 26. Коструба А. В. Деякі питання цивільно-правового делікту як правоприпиняючого юридичного факту. Держава і право. 2013. № 59. С. 226–231.
 27. Коструба А. В. Правова природа судового рішення в контексті теорії правоприпинення. Вісник господарського судочинства України. 2014. № 1. С. 158–163.
 28. Коструба А. В. Правові механізми поновлення прав суб’єктів дефектних правочинів. Право України. 2014. № 9. С. 171–178.
 29. Kostruba A. V. Right-depriving juridical facts in the servitude legal relationships. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2014. Vol. 2. № 6. p. 29–32.
 30. Коструба А. В. Регулятивні юридичні факти у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин. Право України. 2015. №10. С. 131-138.
 31. Коструба А. В. Доктринальні аспекти виникнення, зміни і припинення цивільних прав і обов’язків: стан дослідженості проблеми. Право України.  №12. С. 101 – 107.
 32. Коструба А. В. Правові аспекти захисту права власності під час націоналізації майна на тимчасово окупованій території України. Право України. 2016. №1. С. 101-110
 33. Коструба А. В. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань в сфері підприємницької діяльності під час проведення антитерористичної операції в Україні. Право України. №7. 2016. С. 162-170
 34. Коструба А. В. Правозастосування – форма реалізації права: досвід феноменологічного аналізу (цивілістичний аспект). Право України. №10. 2016. С. 149-159.
 35. Коструба А. В. Правова природа держави (цивільно-правовий аспект). Право України. № 11. 2017. С. 165 – 171.
 36. Коструба А. В. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов’язань в цивільному праві України. Право України. №7. 2017. С. 109-124.
 37. Коструба А. В. Держава в системі суб’єктів цивільного права України. Вісник Національної академії правових наук України. №4. 2017. С.67-77
 38. Коструба А. В. Теоретичне розуміння системи правових форм захисту корпоративних відносин. Вісник Національної академії правових наук України. Том №25. №1. 2018. С.97-120.
 39. Коструба А. В. Встановлення правонаступництва юридичної особи – кредитодавця в кредитних відносинах при зміні назви та видів діяльності: проблемні питання практики «оновленого складу» Верховного Суду. Підприємництво, господарство і право. 2018. №4. С.45-51.
 40. Коструба А. В., Хоменко М. Ґенеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права. Право України. 2019. № 1. С. 167 – 185
 41. Schramm H. J., Kostruba A. V. Legal Classification of Types of Information About an Individual // Journal of the National academy of legal sciences of Ukraine. 2019. Volume 26. Issue 1. p. 123-132
 42. Karagussov F. S., Kostruba A. V. Legal Form of Activity of Legal Entities of Corporation Type. Journal of the National academy of legal sciences of Ukraine. 2019. Volume 26. Issue 2. p. 133-146
 43. Kostruba A. V. Hereditary legal succession in the Civil law of Ukraine: Problematic and theoretical aspect. Journal of the National academy of legal sciences of Ukraine. 2019. Volume 26. Issue 3. р. 135 – 149
 44. Коструба А. В. Проблеми формування професійної комунікативної компетентності юристів. Приватне право і підприємництво №19, 2019. С. 29-33
 45. Коструба А. В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження : монографія К.: Талком, 2021. 406 с.
 46. Коструба А. В. Формула тлумачення змісту правочину: прикладні аспекти правозастосування. Часопис Київського університету права. 2021.  №2 .с. 155 – 158.

Публікації у виданні, що включене до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Kostruba A. V. Occurrence of resolutive condition of a deed in civil law as a juridical fact. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Issue 3(25), Summer 2017. 857 – 864 р.
 2. Kostruba A. V. Methodological basis of legal personality of the state (civil aspects). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 20, Special Issue 1, 2017. 1-11.
 3. Kostruba A. V. Law enforcement – form of realization of right: phenomenological analysis experience (civilized aspect). Revista de Derecho Civil – 5, No. 1 (2018) p. 177 – 190.
 4. Kostruba A. V. The Place and Role of Right Depriving Legal Facts in the Legal Regulation Mechanism of Civil Property Relations. Utopía y praxis latinoamericana. año: 23, n° 82 (julio – septiembre), 2018,171-183.
 5. Kostruba A. V. Aspects of Civil Rights and Their Integration into International Social and Environmental Legislation. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume IX, Issue 5(29), Fall 2018, p. 1005 – 1012.
 6. Kostruba A. V. Right Deprivation in the Legal Regulation Mechanism of Civil Property Relations  Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2018 Vol: 21 Issue: 1.– р.
 1. Kostruba A. V.Legal Regulatory Mechanism of Social Relations for Ensuring Dynamics in Civil Relationship  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IХ, Issue 5(35), Fall 2018. 1689–1695 р. ISSN 2068-696X
 2. Kostruba Anatoliy V, Mykhailo M. Khomenko, Oleksii O. Kot Right to an Effective Remedy of Legal Protection: Practice of the European Court of Human Rights and the Norms of the National Legislation of Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IХ, Issue 7(37), Winter 2018. 2335 – 2345 р.
 3. Kostruba Anatoliy V, Mykhailo M. Khomenko, Oleksii O. Kot. Rules of Law and Rights-Terminating Legal Facts in the Mechanism of Legal Regulation  Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IХ, Issue 8(38), Winter 2018. 2638 – 2642 р.
 4. Kostruba A. V. Review of contractual obligations in the Civil Code of Ukraine. Revista Estudios de Derecho, Vol. 76, Núm. 167.
 5. Kostruba A. V. The Rule of Law and its Impact on Socio-Economic, Environmental, Gender and Cultural Issues. Space and Culture, India. Vol. 7. № 2. P.1-2
 6. Anatoliy V. Kostruba, Oleh S. Hyliaka  Theoretical substantiation of the model of borrowing rights-terminating facts //  Rivista di studi sulla sostenibilita. 2020. Issue 2 Suppl. – 189-203. (Q3).
 7. Kharytonov, E., Kharytonova, O., Kostruba, A., Tkalych, M., & Tolmachevska, Y. (2020). Las peculiaridades de la regulación legal y no legal de las relaciones sociales en el ámbito del deporte (To the Peculiarities of Legal and Non-Legal Regulation of Social Relations in the Field of Sport). Retos, (41) 2021, 131-137. https://doi.org/10.47197/retos.v0i41.84178. (Q3).
 8. Mykola K. Haliantych, Anatoliy V. Kostruba and Nataliia I. Maydanyk. Legal Aspects of the Implementation of a Pledge of a Bill of Lading as a Security: National Legal Realities // International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, 363-367 https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7085. DOI: 10.6000/1929-4409.2021.10.44  (Q3).
 9. Kostruba A. Corporate Responsibility in the Environmental Protection as an Element of Public-Private Partnership in Ukraine. Public Policy And Administration 2021, T 20, Nr. 1/2021, Vol. 20, Nr. 1, p.118-126 https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.20.1.28344 (Q2).
 10. T. Kharytonova, V. Nosik, A. Kostruba, V. Mikhailov, M. Kurilo, The correlation between land and subsoil use when using underground space. Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv,  2(93) 2021. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.93.07.
 11. Kostruba A. Shemshuchenko Y. Corporate relations in the aspect of civil law // Astra Slavensis X. №1. 2022. P. -37-50. Q1. (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133529486&origin=resultslist&sort=plf-f) 0,4 друк. арк.
 12. Kostruba A. Yarotsky V. Issues of the legal status of a corporation as a legal entity in the aspect of crisis changes in the global economy // Astra Slavensis X. №1. 2022. P. – 53. – 65. Q1. (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85133527991&origin=resultslist&sort=plf-f) 0,4 друк. арк.
 13. Hetmantsev, M., Shabalin, A., Haliantych, M. and Kostruba, A. (2022) ‘Comparative analysis of Ukrainian and Estonian law in the context of adaptation to EU legal standards’, Int. J. Public Law and Policy, Vol. 8, Nos. 3/4, pp.298–312. Q3 (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135142050&origin=resultslist&sort=plf-f) 0,4 друк. арк.
 14. Anatoliy Kostruba, Legal aspects of transnational scale corporations’ activity in terms of sustainable development in “Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita'” 2/2021, pp. 49-61, DOI:10.3280/RISS2021-002005. Q2 (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85125499548&origin=resultslist&sort=plf-f)

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Коносамент як цінний папір». Дисертація захищена в 2004р. у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) під керівництвом доктора юридичних наук, професора В. Л. Яроцького.

Тема докторської дисертації «Юридичні факти в механізмі припинення цивільних майнових відносин». Дисертація захищена в 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ) під керівництвом доктора юридичних наук, професора Н.С. Кузнєцової.

Автор понад 180 наукових публікацій, з яких 20 опубліковані у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

З 27 листопада 2017 року до 01 грудня 2017 року проходив стажування у Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща) на тему «Юридична освіта майбутнього: пріоритетні напрями наукових досліджень» («Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research»). У 2019 році пройшов наукове стажування та підвищення кваліфікації (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №3.2/14/7/11-19 від 24 квітня 2019 року (МОН України), Сертифікат про підвищення кваліфікації  МВ №20063497/000026-19 від 08 червня 2019 року (НАПрН України).

Здійснює керівництво підготовкою дисертаційних досліджень аспіранта Савчука В.П. Під керівництвом Анатолія Володимировича 30 вересня 2021 року було захищено дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права Бартків Н.Я.

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Цивільне право України» для студентів 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання та «Цивільне право» для студентів 3-го курсу денної форми навчання.

Пройшов стажування з 17 лютого до 27 березня 2020 року в Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ ). Тема стажування: Методика викладання юридичних дисциплін здобувачам третього рівня вищої освіти та з  27 листопада 2017 року до 01 грудня 2017 року в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). Тема стажування: «Юридична освіта майбутнього: пріоритетні напрями наукових досліджень» («Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research»).

Організаційна діяльність

 • член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;
 • член спеціалізованої вченої ради Д64.086.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на зобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01, 12.00.03, 12.00.12 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (наказ МОН України № 975  від  11 липня 2019 року);
 • член секції 18 «Право» Наукової Ради МОН України. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року №859 «Про затвердження складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України, переліку та персонального складу секцій за фаховими напрямками»);
 • член Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол №9 від 29 серпня 2019 року);
 • член Київської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення (розпорядження КМДА №1166 від 20 вересня 2017 року);
 • член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (постанова Пленуму Верховного Суду від 30 березня 2018 року № 3);
 • член редакційної ради (колегій) наукових видань «Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues» (United Kingdom) та «Advances in Politics and Economics» (США);
 • член редакційної колегії збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України» навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника»;
 • член редакційної колегії збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво»;
 • член редакційної колегії електронного наукового журналу Ius Privatum;
 • член редакційної ради наукових журналів «Вісник Національної академії правових наук України та «Підприємництво, господарство і право».