Банасевич Ірина Іванівна

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996 – 2001 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2001 – 2004 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

2007 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2012 р. – доцент кафедри цивільного права

Місця роботи, професійний досвід

З 1996 р. по 2001 р. навчалась у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство», здобула кваліфікацію «юрист».

У період з 2001 року по  2006 рік працювала на посаді помічника адвоката Другої Івано-Франківської міської юридичної консультації Івано-Франківської обласної колегії адвокатів

З 2006 р. по 2008 р. працювала на посаді асистента кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З 2008 р. – обрана на посаду доцента кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за конкурсом.

 1. БанасевичІ. І. Правове регулювання укладення та виконання державних контрактів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2008. Випуск 20. С.84-89.
 2. БанасевичІ. І. Про особливості укладення договорів на торгах, аукціонах, конкурсах. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 23. Івано-Франківськ: Плай. 2010. C. 102-108.
 3. БанасевичІ. І. Істотні умови договору будівельного підряду. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 24. Івано-Франківськ: Плай. 2010. C. 65-70.
 4. БанасевичІ. І. Розподіл ризиків за договором будівельного підряду. Юридична Україна. №8. С. 57-60.
 5. БанасевичІ. І. Організаційно-правові передумови укладення договору будівельного підряду. Офіційний вісник Вищої ради юстиції. 2011. №4 (8). С. 117-126.
 6. БанасевичІ. І. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 27. Івано-Франківськ: Плай. 2011. C. 65-71.
 7. БанасевичІ. І. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): стан правового регулювання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2012. Випуск 29. C. 106-119.
 8. БанасевичІ. І. Договір побутового підряду як вид споживчого договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. Випуск 33. C.61-69.
 9. БанасевичІ. І. Права споживачів за договором про надання споживчого кредиту. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Випуск 37. 2015. С. 30 – 40.
 10. БанасевичІ. І. Сторони споживчого договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2015. Випуск 38. С. 30 –39.
 11. БанасевичІ. І. Споживчий договір. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія (підрозділ 3.2.7 розділу 3) / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 237-249
 12. БанасевичІ. І. Права споживачів за договорами про виконання робіт. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2016. Випуск 42. С. 34-44.
 13. БанасевичІ. І. Теоретико-правові підходи до розмежування споживчого та публічного договорів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 43. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.67-75.
 14. БанасевичІ. І. Споживчий договір: поняття та ознаки. Науковий вісник публічного і приватного права. К.: Науково-дослідний інститут публічного права. 2018. Випуск 5. Том 1. С. 76-80.
 15. БанасевичІ. І. Особливості предмета споживчого договору. Часопис цивілістики: науково-практичний журнал. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». 2018. Випуск 31. С. 28-31.
 16. БанасевичІ. І. Поняття «споживач» в цивільному праві: доктринальні підходи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. Випуск 48. С. 170-178.
 17. БанасевичІ. І. Поняття та сутність правовідносин за участю споживачів. Юридичний бюлетень: наук. журнал. №7 (7). Ч.1. С. 177-182.
 18. БанасевичІ. І. Гармонізація приватно-правового законодавства у сфері захисту прав споживачів за дистанційними контрактами. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. Випуск 51. С. 3-14.
 19. Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints, Mariya V. Lohvinova, Ihor V. Myronenko. The Place of Legal Custom in the System of Sources of Regulation of Private Relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018. P. 2540-2550

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Договори на виконання підрядних робіт за державним замовленням». Дисертація захищена 3 липня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (м. Київ) під керівництвом академіка НАПрН України В. В. Луця).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Цивільно-правове регулювання договірних зобов’язань за участю споживачів: теоретичні та практичні аспекти».

Автор понад 60-ти наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі автор 25 фахових статей, 10 праць навчально-методичного характеру, співавтор колективної монографії «Договір як універсальна форма товарного обороту (2016 р.), однієї наукової праці у виданні, що включено до наукометричної бази Scopus.

Забезпечує підготовку аспірантів – під керівництвом Банасевич І.І. захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:  Устнський А. В. «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг» (2016 р.) та Гришко У.П. «Захист прав споживачів транспортних послуг» (2017 р.) та здійснюється керівництво підготовкою  дисертаційних досліджень аспірантів Чічак Л.М. та  Гаргат І.М.

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України»,  «Конкурентне право», «Актуальні проблеми приватного права», «Захист цивільних прав та інтересів», «Споживче право».

Коло наукових інтересів: договірне право; зобов’язальне право; проблеми правового регулювання договорів за участю споживачів.

Організаційна діяльність

 • Учасник програми лідерства «Open World» з 18.09.2013 року по 28.09.2013 року (США, Клівленд).
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 20.051.14у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 • член вченої радиНавчально-наукового юридичного інституту.
 • член організаційного комітету щорічної міжнародної конференції з корпоративного права.